1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijke onderbouwing

De Ruimtelijke onderbouwing is van toepassing indien er een (bouw)initiatief gerealiseerd dient te worden waarbij er binnen ruimtelijke regelgeving wordt afgeweken. En zelfs bij handelen binnen het bestemmingsplan is voor veel van de initiatieven toch een omgevingsvergunning verplicht, doordat gemeenten veelal aanvullende beleidsregels hebben.

De ruimtelijke onderbouwing verzorgt de onderbouwing ten behoeve van de vergunningverlening. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging van kantoor naar wonen of bij het realiseren van bouwvlak op een daarvoor niet bestemd kavel. In dit geval zal een gemeente bij het verzoek tot omgevingsvergunning vragen om een ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft de mogelijkheid om middels verlening van een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De gemeente zal echter enkel tot dit besluit komen, wanneer het (bouw)initiatief ruimtelijk correct wordt verantwoord en lijdt tot deugdelijke ruimtelijk ordening.

De ruimtelijke onderbouwing geeft de gemeente een tastbare rapportage, waarin alle benodigde onderwerpen en randvoorwaarden worden onderzocht. Indien noodzakelijk moeten externe onderzoeken moeten worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Zodra de gemeente is voorzien van de ruimtelijke onderbouwing, overtuigd is dat het (bouw)initiatief bijdraagt aan een deugdelijke ruimtelijk ordening en dit zowel bestuurlijk als maatschappelijk kan worden verantwoord, zal de overweging voor het verstrekken van de noodzakelijke omgevingsvergunning aanzienlijk worden vergroot.

Weltevreden heeft de (juridische) inhoudelijk kennis, begrijpt de belangen van haar opdrachtgevers, verstaat het bestuurlijk beleidskader en beseft het doel om te komen tot verlening van de omgevingsvergunning. Weltevreden is om deze reden voorstander van advisering en begeleiding gedurende het gehele proces, in tegenstelling tot enkel opstellen van rapportages.

De kosten voor enkel de ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden B.V. zijn afhankelijk de complexiteit van de aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over de prijsstelling van de ruimtelijke onderbouwing en eventuele procesbegeleiding voor uw initiatief.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.