1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijke onderbouwing

De Ruimtelijke onderbouwing is van toepassing indien er een (bouw)initiatief gerealiseerd dient te worden waarbij er binnen ruimtelijke regelgeving wordt afgeweken. En zelfs bij handelen binnen het bestemmingsplan is voor veel van de initiatieven toch een omgevingsvergunning verplicht, doordat gemeenten veelal aanvullende beleidsregels hebben.

De ruimtelijke onderbouwing verzorgt de onderbouwing ten behoeve van de vergunningverlening. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging van kantoor naar wonen of bij het realiseren van bouwvlak op een daarvoor niet bestemd kavel. In dit geval zal een gemeente bij het verzoek tot omgevingsvergunning vragen om een ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft de mogelijkheid om middels verlening van een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De gemeente zal echter enkel tot dit besluit komen, wanneer het (bouw)initiatief ruimtelijk correct wordt verantwoord en lijdt tot deugdelijke ruimtelijk ordening.

De ruimtelijke onderbouwing geeft de gemeente een tastbare rapportage, waarin alle benodigde onderwerpen en randvoorwaarden worden onderzocht. Indien noodzakelijk moeten externe onderzoeken moeten worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Zodra de gemeente is voorzien van de ruimtelijke onderbouwing, overtuigd is dat het (bouw)initiatief bijdraagt aan een deugdelijke ruimtelijk ordening en dit zowel bestuurlijk als maatschappelijk kan worden verantwoord, zal de overweging voor het verstrekken van de noodzakelijke omgevingsvergunning aanzienlijk worden vergroot.

Weltevreden heeft de (juridische) inhoudelijk kennis, begrijpt de belangen van haar opdrachtgevers, verstaat het bestuurlijk beleidskader en beseft het doel om te komen tot verlening van de omgevingsvergunning. Weltevreden is om deze reden voorstander van advisering en begeleiding gedurende het gehele proces, in tegenstelling tot enkel opstellen van rapportages.

De kosten voor enkel de ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden B.V. zijn afhankelijk de complexiteit van de aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over de prijsstelling van de ruimtelijke onderbouwing en eventuele procesbegeleiding voor uw initiatief.

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.