Ruimtelijk advies

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijk advies

Voor het behoud “een goede ruimtelijke ordening” zijn in bestemmingsplannen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van gronden opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen en (bouw)plannen moeten voldoen aan de regels in het vigerend bestemmingsplan. 

Als een voorgenomen ontwikkeling of (bouw)plan niet past binnen het vigerend bestemmingsplan, kan de gemeente toch besluiten om medewerking te willen verlenen, door hier vanaf te wijken. Het kan dan nodig zijn om een bestemmingsplan, wijzigingsplan of een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. In zo’n ruimtelijk plan wordt het (bouw)plan of de ontwikkeling getoetst en gemotiveerd aan geldend ruimtelijk beleid en wet- en regelgeving. De gemeente kan een ruimtelijk plan vaak niet direct vaststellen. De wet schrijft in veel gevallen voor dat de gemeente een bepaalde procedure moet volgen, waarbij een ontwerpbesluit ter inzage moet gelegd en omwonenden de mogelijkheid moet zijn geboden om te reageren.

 

Weltevreden B.V. uit Bilthoven is een adviesbureau gespecialiseerd in bestemmingsplannen,  omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, bezwaarprocedures, gebiedsvisies en herontwikkelingen. Met onze expertise op het ruimtelijk-juridisch vlak staan we initiatiefnemers, overheden, belanghebbenden en particulieren bij.

Nieuws & Projecten