1. Home
 2. Wat we doen
 3. Participatie

Een participatie(traject) bij een voorgenomen ontwikkeling houdt in dat belanghebbende actief betrokken worden. De Participatie draagt bij aan een voorgenomen ontwikkeling waarbij bewoners, toekomstige inwoners, gemeente en ontwikkelaar samenwerken.

Door deze partijen vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling zal er eerder draagvlak en efficiëntere doorlooptijd te verwachten zijn. De tijd van kaarten tegen de borst houden is geweest en onze samenleving heeft behoefte aan transparantie.

Door een gedegen participatie(traject) zullen belanghebbenden zich gehoord voelen en daadwerkelijk inspraak hebben in de voorgenomen ontwikkeling die voor hen van belang zijn.

Het is niet zo dat deelnemende partijen direct bepalen, echter juist door het aanhoren van belangen en standpunten vanuit een ander perspectief om zo te komen tot een grondigere ontwikkeling.  Om er voor te zorgen dat verwachtingen overeenkomen met de mogelijkheden binnen de participatie zijn duidelijke afspraken en open communicatie van groot belang. Om dit traject zo duidelijke mogelijk te kunnen sturen, maken wij gebruik van de participatieladder om de verschillende stakeholders mee te nemen elk op hun eigen manier in het proces.

Onderstaand de Participatieladder:

 1.  Informeren
  Als eerste stap worden stakeholders geïnformeerd over een voorgenomen ontwikkeling.
 2. Raadplegen
  De voorgenomen ontwikkeling, eventueel in verschillende varianten wordt gepresenteerd aan de stakeholders, eventuele op of aanmerkingen van de stakeholders kunnen worden opgenomen om te komen tot een definitief plan
 3. Adviseren
  In dit geval wordt de  omgeving al eerder betrokken. U gaat in gesprek met de omgeving en gebruikt deze informatie om tot een eerste plan te komen. Deze leg je vervolgens voor volgens trede 2. Hierdoor hebben de stakeholders meer invloed.
 4. Coproduceren
  In plaats van de op of aanmerkingen van de stakeholders zelf te inteperteren en te verwerken tot een definitiefplan, worden stakeholders ook betrokken bij het maken van het plan.
 5. Meebeslissen
  In dit geval wordt de omgeving actief betrokken bij de besluitvorming. Niet alleen van een gekaderd deel van het project, zoals bij de vorige trede, maar in zoveel mogelijk facetten.
 6. Zelforganiseren
  De ultieme vorm van participatie is om het geheel aan de omgeving over te laten. Stakeholders komen met plannen en ideeën en de overheidsinstantie of planontwikkelaar heeft een faciliterende rol.

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.