1. Home
  2. Wat we doen
  3. Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vertegenwoordigt een formele en cruciale goedkeuring van een overheidsorganisatie, doorgaans het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Deze goedkeuring verleent het recht om specifieke activiteiten uit te voeren die variëren van bouwprojecten tot renovaties en andere vormen van ruimtelijke ingrepen. Het doel van een omgevingsvergunning is het waarborgen van een zorgvuldige afweging tussen de voorgenomen activiteiten en de impact ervan op de leefomgeving, het milieu en de veiligheid.

De reikwijdte van de omgevingsvergunning is veelomvattend en omvat diverse aspecten van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, wanneer iemand van plan is een nieuw bouwwerk te realiseren, zoals een huis, kantoor of ander pand, is een omgevingsvergunning vereist. Ook bij het aanpassen of verbouwen van een bestaand pand is deze vergunning nodig. Daarnaast geldt dit het slopen van bouwwerken of het uitvoeren van wijzigingen aan monumentale panden.

De relevantie van de omgevingsvergunning strekt zich verder uit dan alleen fysieke bouw- en renovatieaspecten. Het kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het kappen van bomen in specifieke gebieden, het creëren van nieuwe uitwegen om de bereikbaarheid te verbeteren, of zelfs bedrijfsmatige activiteiten die mogelijk invloed hebben op het milieu, zoals industrieën die potentieel hinder of vervuiling kunnen veroorzaken.

Niettemin is het belangrijk op te merken dat hoewel een omgevingsvergunning vaak noodzakelijk is voor verschillende activiteiten, er situaties zijn waarin bepaalde handelingen vergunningvrij zijn. Deze uitzonderingen kunnen variëren op basis van de aard van de activiteit, de locatie en andere specifieke factoren. Het is raadzaam om voorafgaand aan enige activiteit die mogelijk vergunningplichtig is, nauwkeurig de regelgeving en voorschriften te raadplegen om te bepalen of een omgevingsvergunning vereist is en welke procedure passend is.

Al met al fungeert de omgevingsvergunning als een waarborgmechanisme dat streeft naar evenwicht tussen individuele plannen en het algemene belang van een duurzame en leefbare omgeving. Het proces van vergunningsverlening omvat vaak zorgvuldige beoordelingen, impactstudies en betrokkenheid van belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde activiteiten in lijn zijn met de geldende wetten, regels en ruimtelijke doelstellingen.

Mocht u willen beoordelen of uw voorgenomen ontwikkelingen vergunningplichtig is of de juiste procedure wensen te bepalen, kunt hiervoor kijken op de pagina

Voor een quickscan en meer informatie over vergunningplicht en procedures kunt u terecht op de pagina Kader Ruimtelijke Regelgeving.

 

 

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.