1. Home
  2. Wat we doen
  3. Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vertegenwoordigt een formele en cruciale goedkeuring van een overheidsorganisatie, doorgaans het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Deze goedkeuring verleent het recht om specifieke activiteiten uit te voeren die variëren van bouwprojecten tot renovaties en andere vormen van ruimtelijke ingrepen. Het doel van een omgevingsvergunning is het waarborgen van een zorgvuldige afweging tussen de voorgenomen activiteiten en de impact ervan op de leefomgeving, het milieu en de veiligheid.

De reikwijdte van de omgevingsvergunning is veelomvattend en omvat diverse aspecten van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, wanneer iemand van plan is een nieuw bouwwerk te realiseren, zoals een huis, kantoor of ander pand, is een omgevingsvergunning vereist. Ook bij het aanpassen of verbouwen van een bestaand pand is deze vergunning nodig. Daarnaast geldt dit het slopen van bouwwerken of het uitvoeren van wijzigingen aan monumentale panden.

De relevantie van de omgevingsvergunning strekt zich verder uit dan alleen fysieke bouw- en renovatieaspecten. Het kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het kappen van bomen in specifieke gebieden, het creëren van nieuwe uitwegen om de bereikbaarheid te verbeteren, of zelfs bedrijfsmatige activiteiten die mogelijk invloed hebben op het milieu, zoals industrieën die potentieel hinder of vervuiling kunnen veroorzaken.

Niettemin is het belangrijk op te merken dat hoewel een omgevingsvergunning vaak noodzakelijk is voor verschillende activiteiten, er situaties zijn waarin bepaalde handelingen vergunningvrij zijn. Deze uitzonderingen kunnen variëren op basis van de aard van de activiteit, de locatie en andere specifieke factoren. Het is raadzaam om voorafgaand aan enige activiteit die mogelijk vergunningplichtig is, nauwkeurig de regelgeving en voorschriften te raadplegen om te bepalen of een omgevingsvergunning vereist is en welke procedure passend is.

Al met al fungeert de omgevingsvergunning als een waarborgmechanisme dat streeft naar evenwicht tussen individuele plannen en het algemene belang van een duurzame en leefbare omgeving. Het proces van vergunningsverlening omvat vaak zorgvuldige beoordelingen, impactstudies en betrokkenheid van belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde activiteiten in lijn zijn met de geldende wetten, regels en ruimtelijke doelstellingen.

Mocht u willen beoordelen of uw voorgenomen ontwikkelingen vergunningplichtig is of de juiste procedure wensen te bepalen, kunt hiervoor kijken op de pagina

Voor een quickscan en meer informatie over vergunningplicht en procedures kunt u terecht op de pagina Kader Ruimtelijke Regelgeving.

 

 

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.