Molenbiotoop inventariserend onderzoek

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Molenbiotoop inventariserend onderzoek

Een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop is een systematische studie die tot doel heeft om de omgeving of het leefgebied rondom een windmolen of watermolen, inclusief windvang, in kaart te brengen en te analyseren. Dit type onderzoek richt zich op het verzamelen van informatie en gegevens met betrekking tot de natuurlijke en menselijke aspecten van de directe omgeving van de molen.

Dit onderzoek is van toepassing om verschillende redenen, die variëren van behoud van erfgoed tot milieubescherming, ruimtelijke ordening en beleidskaders op verschillende bestuurlijke niveaus. Molens hebben vaak een rijke historische en culturele betekenis en worden beschouwd als belangrijke symbolen van de lokale geschiedenis. Een inventariserend onderzoek helpt bij het documenteren van deze erfgoedwaarde en kan bijdragen aan het behoud van historische molens en hun omgeving.

Het onderzoek kan ook worden gebruikt bij ruimtelijke ordeningsprocessen op gemeentelijk niveau om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of infrastructurele veranderingen, geen schadelijke invloed hebben op de molenbiotoop, inclusief de windvang. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeentelijk beleid, zoals het bestemmingsplan, dat voorschriften en richtlijnen kan bevatten om de bescherming van deze specifieke omgeving te waarborgen.

Op provinciaal niveau kan het onderzoek relevant zijn om te voldoen aan provinciaal beleid dat gericht is op het behoud van historische en ecologische waarden in specifieke regio’s, inclusief de windvang. Dit beleid kan aanvullende richtlijnen en vereisten bevatten die moeten worden geïntegreerd in het ruimtelijke ordeningsproces.

Op rijksniveau kan het inventariserend onderzoek in lijn zijn met nationaal beleid met betrekking tot cultureel erfgoed, natuurbehoud en ruimtelijke planning, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de windvang. Rijksbeleid kan beleidsrichtlijnen en financieringsmogelijkheden bieden ter ondersteuning van de bescherming en het behoud van molenbiotopen op nationaal niveau, inclusief de bijbehorende windvang.

Kortom, een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop, inclusief de windvang, is niet alleen relevant vanwege erfgoedbehoud en milieubescherming, maar ook omdat het moet voldoen aan de beleidskaders en voorschriften op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, om zo de molenbiotoop te beschermen en te behouden binnen de bredere context van ruimtelijke ordening en beleidsuitvoering.

Nieuws & Projecten

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project betreft de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de herindeling van het bestaande gebouw, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De aanvraag is succesvol gebleken dankzij een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat het plan voldoet aan de vereisten voor goede stedenbouwkundige ordening.

De gemeente Utrecht zal het plan behandelen volgens de kruimelgevallenregeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waardoor een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd. Hoewel het plan niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze regeling vanwege de uitbreiding van de begane grond, heeft de gemeente toch ingestemd vanwege verschillende argumenten, waaronder de solitaire ligging van het gebouw, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door de verhuur van sociale huurwoningen en de invoering van een woon-werkconcept.

Kortom, het verkrijgen van de vergunning was mogelijk dankzij een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing die de conformiteit met stedenbouwkundige planning aantoonde, ondanks enkele uitdagingen vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Een Utrechtse schoonheidssalon op Livingstonelaan 752 kreeg een vergunning om het pandgebruik te wijzigen, van kantoorruimte naar praktijkruimte voor laserbehandelingen en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel het pand oorspronkelijk voor kantoorruimte was bedoeld, had de salon al een goede reputatie in de wijk opgebouwd. De vergunningaanvraag, ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in opdracht van Brecheisen makelaars, werd goedgekeurd op basis van vergelijkbare gebruikstoepassingen in de omgeving en het gemeentelijk beleid om werkgelegenheid in de wijk te stimuleren. Hierdoor kon de salon open blijven.

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

De gemeente De Bilt heeft in reactie op zorgen van agrarische ondernemers onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om meer nevenactiviteiten binnen de agrarische sector toe te staan. Dit onderzoek is ingegeven door de stikstofproblematiek en de behoefte om de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven te behouden. Het belangrijkste probleem is het conflict tussen beperkende bestemmingsplannen en andere regelgeving die de bedrijfsvoering bedreigen. De gemeente heeft een presentatie ontvangen van agrarische ondernemers met mogelijke oplossingen. Het onderzoek richtte zich op vijf hoofdonderwerpen: mestvergisting voor stikstofreductie, energieopwekking, woningbouw, nevenactiviteiten en de geleidelijke beëindiging van agrarische activiteiten. Dit initiatief getuigt van een proactieve benadering van de gemeente De Bilt om landgebruik en economische ontwikkeling op een holistische manier te benaderen, met verwachte grote impact op het buitengebied van de gemeente.