1. Home
  2. Wat we doen
  3. Molenbiotoop inventariserend onderzoek

Een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop is een systematische studie die tot doel heeft om de omgeving of het leefgebied rondom een windmolen of watermolen, inclusief windvang, in kaart te brengen en te analyseren. Dit type onderzoek richt zich op het verzamelen van informatie en gegevens met betrekking tot de natuurlijke en menselijke aspecten van de directe omgeving van de molen.

Dit onderzoek is van toepassing om verschillende redenen, die variëren van behoud van erfgoed tot milieubescherming, ruimtelijke ordening en beleidskaders op verschillende bestuurlijke niveaus. Molens hebben vaak een rijke historische en culturele betekenis en worden beschouwd als belangrijke symbolen van de lokale geschiedenis. Een inventariserend onderzoek helpt bij het documenteren van deze erfgoedwaarde en kan bijdragen aan het behoud van historische molens en hun omgeving.

Het onderzoek kan ook worden gebruikt bij ruimtelijke ordeningsprocessen op gemeentelijk niveau om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of infrastructurele veranderingen, geen schadelijke invloed hebben op de molenbiotoop, inclusief de windvang. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeentelijk beleid, zoals het bestemmingsplan, dat voorschriften en richtlijnen kan bevatten om de bescherming van deze specifieke omgeving te waarborgen.

Op provinciaal niveau kan het onderzoek relevant zijn om te voldoen aan provinciaal beleid dat gericht is op het behoud van historische en ecologische waarden in specifieke regio’s, inclusief de windvang. Dit beleid kan aanvullende richtlijnen en vereisten bevatten die moeten worden geïntegreerd in het ruimtelijke ordeningsproces.

Op rijksniveau kan het inventariserend onderzoek in lijn zijn met nationaal beleid met betrekking tot cultureel erfgoed, natuurbehoud en ruimtelijke planning, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de windvang. Rijksbeleid kan beleidsrichtlijnen en financieringsmogelijkheden bieden ter ondersteuning van de bescherming en het behoud van molenbiotopen op nationaal niveau, inclusief de bijbehorende windvang.

Kortom, een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop, inclusief de windvang, is niet alleen relevant vanwege erfgoedbehoud en milieubescherming, maar ook omdat het moet voldoen aan de beleidskaders en voorschriften op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, om zo de molenbiotoop te beschermen en te behouden binnen de bredere context van ruimtelijke ordening en beleidsuitvoering.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.