1. Home
  2. Wat we doen
  3. Molenbiotoop inventariserend onderzoek

Een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop is een systematische studie die tot doel heeft om de omgeving of het leefgebied rondom een windmolen of watermolen, inclusief windvang, in kaart te brengen en te analyseren. Dit type onderzoek richt zich op het verzamelen van informatie en gegevens met betrekking tot de natuurlijke en menselijke aspecten van de directe omgeving van de molen.

Dit onderzoek is van toepassing om verschillende redenen, die variëren van behoud van erfgoed tot milieubescherming, ruimtelijke ordening en beleidskaders op verschillende bestuurlijke niveaus. Molens hebben vaak een rijke historische en culturele betekenis en worden beschouwd als belangrijke symbolen van de lokale geschiedenis. Een inventariserend onderzoek helpt bij het documenteren van deze erfgoedwaarde en kan bijdragen aan het behoud van historische molens en hun omgeving.

Het onderzoek kan ook worden gebruikt bij ruimtelijke ordeningsprocessen op gemeentelijk niveau om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of infrastructurele veranderingen, geen schadelijke invloed hebben op de molenbiotoop, inclusief de windvang. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeentelijk beleid, zoals het bestemmingsplan, dat voorschriften en richtlijnen kan bevatten om de bescherming van deze specifieke omgeving te waarborgen.

Op provinciaal niveau kan het onderzoek relevant zijn om te voldoen aan provinciaal beleid dat gericht is op het behoud van historische en ecologische waarden in specifieke regio’s, inclusief de windvang. Dit beleid kan aanvullende richtlijnen en vereisten bevatten die moeten worden geïntegreerd in het ruimtelijke ordeningsproces.

Op rijksniveau kan het inventariserend onderzoek in lijn zijn met nationaal beleid met betrekking tot cultureel erfgoed, natuurbehoud en ruimtelijke planning, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de windvang. Rijksbeleid kan beleidsrichtlijnen en financieringsmogelijkheden bieden ter ondersteuning van de bescherming en het behoud van molenbiotopen op nationaal niveau, inclusief de bijbehorende windvang.

Kortom, een inventariserend onderzoek naar een molenbiotoop, inclusief de windvang, is niet alleen relevant vanwege erfgoedbehoud en milieubescherming, maar ook omdat het moet voldoen aan de beleidskaders en voorschriften op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, om zo de molenbiotoop te beschermen en te behouden binnen de bredere context van ruimtelijke ordening en beleidsuitvoering.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.