1. Home
  2. Wat we doen
  3. Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Een BOPA staat voor “Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit”. Dit verwijst naar activiteiten die in strijd zijn met het vastgestelde omgevingsplan, maar waarvoor toch toestemming kan worden verkregen door middel van een omgevingsvergunning. Het betreft hierbij activiteiten die buiten het bestemmingsplan vallen of niet in overeenstemming zijn met andere regels van het omgevingsplan. De procedure voor het verkrijgen van toestemming voor een BOPA kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en wet- en regelgeving. Het is van essentieel belang dat bij een BOPA-procedure een gedegen ruimtelijke onderbouwing van de voorgenomen ontwikkelingen wordt toegepast, zodat voor belanghebbenden duidelijk is welke gevolgen het initiatief heeft voor de omgeving. Tevens kan hiermee worden onderbouwd dat er geen gevolgen zijn en juist inzicht kan worden geboden aan belanghebbenden.In een dynamische steden, dorpen, maar ook in het buitengebied, waarin burgers, bedrijven en overheden naast elkaar bestaan, is het van essentieel belang om de activiteiten in de fysieke leefomgeving nauwgezet te reguleren. Dit gebeurt door middel van een proces van vergunningverlening, waarbij partijen die iets willen ondernemen, eerst toestemming moeten vragen. Deze toestemming wordt verleend door middel van een omgevingsvergunning.

Naast de traditionele aanpak van vergunningverlening is er ook een innovatieve aanpak geïntroduceerd, bekend als de omgevingstafel. Dit is een overlegplatform waarbij belanghebbenden, zoals omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming over voorgenomen plannen in de fysieke leefomgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar juridische en technische aspecten, maar ook naar sociale en maatschappelijke impact.

De procedure voor het verkrijgen van toestemming voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen wordt de reguliere procedure gevolgd, wat betekent dat er binnen maximaal acht weken een besluit wordt genomen, met een mogelijke verlenging van nog eens zes weken. Tijdens deze periode is er ruimte voor bezwaar en beroep.

Soms is echter een uitgebreide procedure vereist. Dit kan het geval zijn als dit specifiek is aangewezen in de Omgevingswet en/of het Omgevingsbesluit, op verzoek van de aanvrager, of als het bevoegd gezag besluit dat dit nodig is.

Het bevoegd gezag, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunning, kan besluiten om de uitgebreide procedure toe te passen. In deze procedure wordt binnen zes maanden na de aanvraag een besluit genomen.

Belangrijk is dat het bevoegd gezag niet van tevoren kan beslissen welke gevallen onder de uitgebreide procedure vallen. Dit wordt per aanvraag bepaald, hoewel het gezag wel beleidsregels kan opstellen om dit proces te stroomlijnen.

Dit hele proces is bedoeld om ervoor te zorgen dat activiteiten in de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden overwogen en dat mogelijke negatieve gevolgen voor de omgeving worden beperkt. Het is een balans tussen de behoeften van individuen, bedrijven en de gemeenschap als geheel.

Weltevreden B.V. uit Bilthoven speelt hierbij een belangrijke rol. Met hun uitgebreide ervaring en diverse verleende vergunningen voorzien van benodigde ruimtelijke onderbouwingen gedurende de afgelopen acht jaar, heeft het bedrijf deze expertise sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in de BOPA-procedure.

Zie voor behaalde resultaten en verleende vergunningen onze Referenties

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.