1. Home
  2. Wat we doen
  3. Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Een BOPA staat voor “Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit”. Dit verwijst naar activiteiten die in strijd zijn met het vastgestelde omgevingsplan, maar waarvoor toch toestemming kan worden verkregen door middel van een omgevingsvergunning. Het betreft hierbij activiteiten die buiten het bestemmingsplan vallen of niet in overeenstemming zijn met andere regels van het omgevingsplan. De procedure voor het verkrijgen van toestemming voor een BOPA kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en wet- en regelgeving. Het is van essentieel belang dat bij een BOPA-procedure een gedegen ruimtelijke onderbouwing van de voorgenomen ontwikkelingen wordt toegepast, zodat voor belanghebbenden duidelijk is welke gevolgen het initiatief heeft voor de omgeving. Tevens kan hiermee worden onderbouwd dat er geen gevolgen zijn en juist inzicht kan worden geboden aan belanghebbenden.In een dynamische steden, dorpen, maar ook in het buitengebied, waarin burgers, bedrijven en overheden naast elkaar bestaan, is het van essentieel belang om de activiteiten in de fysieke leefomgeving nauwgezet te reguleren. Dit gebeurt door middel van een proces van vergunningverlening, waarbij partijen die iets willen ondernemen, eerst toestemming moeten vragen. Deze toestemming wordt verleend door middel van een omgevingsvergunning.

Naast de traditionele aanpak van vergunningverlening is er ook een innovatieve aanpak geïntroduceerd, bekend als de omgevingstafel. Dit is een overlegplatform waarbij belanghebbenden, zoals omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming over voorgenomen plannen in de fysieke leefomgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar juridische en technische aspecten, maar ook naar sociale en maatschappelijke impact.

De procedure voor het verkrijgen van toestemming voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen wordt de reguliere procedure gevolgd, wat betekent dat er binnen maximaal acht weken een besluit wordt genomen, met een mogelijke verlenging van nog eens zes weken. Tijdens deze periode is er ruimte voor bezwaar en beroep.

Soms is echter een uitgebreide procedure vereist. Dit kan het geval zijn als dit specifiek is aangewezen in de Omgevingswet en/of het Omgevingsbesluit, op verzoek van de aanvrager, of als het bevoegd gezag besluit dat dit nodig is.

Het bevoegd gezag, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunning, kan besluiten om de uitgebreide procedure toe te passen. In deze procedure wordt binnen zes maanden na de aanvraag een besluit genomen.

Belangrijk is dat het bevoegd gezag niet van tevoren kan beslissen welke gevallen onder de uitgebreide procedure vallen. Dit wordt per aanvraag bepaald, hoewel het gezag wel beleidsregels kan opstellen om dit proces te stroomlijnen.

Dit hele proces is bedoeld om ervoor te zorgen dat activiteiten in de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden overwogen en dat mogelijke negatieve gevolgen voor de omgeving worden beperkt. Het is een balans tussen de behoeften van individuen, bedrijven en de gemeenschap als geheel.

Weltevreden B.V. uit Bilthoven speelt hierbij een belangrijke rol. Met hun uitgebreide ervaring en diverse verleende vergunningen voorzien van benodigde ruimtelijke onderbouwingen gedurende de afgelopen acht jaar, heeft het bedrijf deze expertise sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in de BOPA-procedure.

Zie voor behaalde resultaten en verleende vergunningen onze Referenties

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.