1. Home
  2. Wat we doen
  3. Bezwaar & beroep

Wanneer er een besluit wordt genomen dat direct van invloed is op uw situatie, is het van essentieel belang te weten dat u de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen dat besluit. Dit proces begint met het indienen van een nauwgezet geformuleerde zienswijze, waarin u uitvoerig toelicht waarom u van mening bent dat er fouten zijn gemaakt bij het nemen van dat besluit. Deze zienswijze kan betrekking hebben op diverse situaties, of het nu gaat om een afgewezen vergunning die u zelf heeft aangevraagd of om een omgevingsvergunning die aan een derde is verleend maar nadelige gevolgen heeft voor uw belangen.

Het cruciale aspect bij het opstellen van een zienswijze is dat deze correct geformuleerd en degelijk onderbouwd moet zijn. In de praktijk worden tal van zienswijzen afgewezen omdat ze gebaseerd zijn op subjectieve meningen en niet overtuigend kunnen aantonen welke fouten er zijn gemaakt in het genomen besluit en de daaraan gerelateerde motivering.

Het indienen van een zienswijze vormt vaak een noodzakelijke eerste stap indien u later overweegt bezwaar te maken bij de rechtbank tegen een specifiek besluit. Het legt als het ware de juridische basis voor vervolgstappen in het proces.

Aan de andere kant, wanneer u zelf een vergunning heeft aangevraagd en iemand anders dient een zienswijze in tegen uw aanvraag, heeft dit directe invloed op uw belangen. U heeft dan het recht om hierop te reageren door een verweer op te stellen. Dit verweer biedt u de mogelijkheid om, samen met de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen, uw eigen argumenten en belangen krachtig te verdedigen.

Om dit gehele proces soepel te laten verlopen en te zorgen dat uw zienswijze of verweer juridisch stevig staat, kunt u vertrouwen op de expertise van de juridisch adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening bij Weltevreden. Deze adviseur kan namens u de zienswijze opstellen en indien nodig verder onderzoek verrichten om uw argumenten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een second opinion wordt uitgevoerd op het besluit. Hierbij wordt geanalyseerd of het besluit genomen zou zijn volgens de normen en gronden die Weltevreden zou hanteren. Deze second opinion kan zelfs van pas komen als u besluit om in beroep te gaan, waarbij de adviseur als expert-getuige kan optreden om uw zaak te ondersteunen. 

Als bezitter van een rechtsbijstandsverzekering heeft u de kans om uw juridische belangen met minimale financiële zorgen te behartigen. Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht heeft een bewezen trackrecord van succesvolle samenwerkingen met rechtsbijstandsverzekeraars, zo kunnen uw juridische kosten mogelijk worden gedekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze contactpagina.