1. Home
  2. Voor wie
  3. Bedrijf / Overheid / Particulier / Rechtsbijstand

Projectontwikkelaar

Voor projectontwikkelaars die zich bezighouden met kleine en middelgrote ruimtelijke ontwikkelingen zijn wij de ideale partij om mee samen te werken. Projectontwikkelaars zijn op zoek naar ruimtelijk adviesbureaus die optimaal inzicht hebben in de te doorlopen procedures van plan tot paal. Daarnaast is vanwege de veelal grote en complexe plannen een intensieve samenwerking en transparante communicatie tussen verschillende partijen nodig. Dit zijn allen waarden die Weltevreden hoog in het vaandel heeft staan. Weltevreden beschikt over een brede kennis en ervaring binnen het ruimtelijk domein en is in staat de procedures zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Recreatiepark

Weltevreden heeft inmiddels ruime ervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures voor de realisatie van vakantieparken in Nederland.  Zo is recent, in oktober 2022, een vakantiepark met ruimte voor ca. 150 woningen in Eck en Wiel vergund. Reeds zijn wij bezig met een aantal andere parken. Wij begeleiden u graag bij de verkenning en vergunning van een vakantiepark. Wij adviseren u  over wat haalbaar is en wat daarvoor moet gebeuren, welke procedures doorlopen moeten worden.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een beroep doen op Weltevreden. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met diverse ruimtelijke uitdagingen. Zo kan u denken aan het fysiek uitbreiden van uw bedrijf, het verhuizen van uw bedrijf, het toevoegen van functies (bijv. een baliefunctie) of het wijzigen van uw bedrijfsactiviteiten. Dit zijn allen wijzigingen die veelal middels een ruimtelijke procedure vergund dienen te worden. Samen met u lopen wij door dit traject!

Rechtsbijstand

Als projectontwikkelaar, particulier of ondernemer kan u bij een ruimtelijke ontwikkeling aanlopen tegen bezwaren uit de omgeving. Het oplossen van dergelijke conflicten vergt verregaand inzicht in het omgevingsrecht, het vermogen om te onderhandelen en politieke sensibiliteit. Onze gespecialiseerde collega’s zijn in staat u spoedig een antwoord te geven op de vraag of een bezwaarprocedure haalbaar is.

Advocatenkantoren

De ervaring leert dat Weltevreden met enige regelmaat wordt benaderd door advocatenkantoren. Deze kantoren representeren cliënten die zijn verwikkeld in vaak complexe juridisch ruimtelijke zaken. Omdat advocatenkantoren niet altijd gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht wordt die kennis en ervaring gezocht bij Weltevreden. Vervolgens adviseren wij inhoudelijk, bijvoorbeeld door het schrijven van een bezwaarschrift of een zienswijze, of procesmatig.

Architect

Architecten zijn opdrachtgevers waar wij veel mee samenwerken. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die een ingewikkelde ruimtelijke procedure vereisen, werken architecten graag met ons samen, omdat architecten de capaciteit en ervaring die hiervoor nodig is soms missen. De keuze om een ruimtelijke procedure in samenwerking met Weltevreden te doorlopen is zodoende een goed alternatief.

Woningbouwverenigingen

Ook door diverse woningbouwverenigingen worden wij geregeld gevraagd of het nu gaat om het opstellen van de noodzakelijk ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunningsaanvraag, het opstellen van een bestemmingplan of een  bezwaar & beroep procedure bij voorgenomen ontwikkelingen.

 en Particulieren

Voor het realiseren van vergunningplichtige ontwikkelingen bij (ver)bouw, of herbestemming kunnen de procedures ingewikkeld zijn.

U heeft te maken met diverse overheidsinstanties, waarbij de gemeente in alle gevallen en afhankelijk van locatie óók de provincie, omgevingsdienst en het waterschap. Al deze partijen bestaan uit diverse afdelingen met al hun eigen belangen. Bij grotere of complexere ontwikkelingen zal zelfs het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Tijdens deze trajecten komt u voor veel vragenstukken te staan en zal besluitvorming noodzakelijk zijn. De wensen gaan niet altijd gepaard met de realiteit. Om te zorgen dat voor uw initiatief alle belangen van de betrokken partijen op elkaar worden afgestemd en u te ondersteunen bij besluitvorming, kunnen wij u voorzien van procesbegeleiding om het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

Wij verzorgen zowel de ruimtelijke onderbouwing als procesbegeleiding en weten als geen ander hoe om te gaan met de ruimtelijke regelgeving en de mogelijkheden binnen het beleid om uw project doorgang te laten krijgen.

Zie voor behaalde resultaten, verleende vergunningen en vastgestelde bestemmingsplannen onze Referenties

Contact met Weltevreden

Indien u ruimtelijk (juridisch) advies en/of begeleiding bij ruimtelijke procedures wenst, neem dan vooral contact met ons op. Telefonisch of via de mail kunt u uw situatie uitleggen en kunnen wij u voorzien van een antwoord welke stappen te ondernemen.

Bel: 030 2003 211

Mail: v.bothof@weltevredenbv.nl

Bezoek ons in Bilthoven

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, “Meppel – Randweg LTS”, is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Weltevreden B.V., het adviesbureau in omgevingsrecht uit Bilthoven, heeft in opdracht van Ontwikkelcombinatie de Werven B.V. (een samenwerking tussen AM en Dura Vermeer Bouw Zuid West) een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van nieuwbouw op de historische molen Kyck over den Dyck in Dordrecht. Het onderzoek analyseerde factoren zoals windrichting, windsnelheid en bestaande obstakels, die van invloed zijn op de windvang van de molen en de bescherming van de molenbiotoop volgens het bestemmingsplan. De bevindingen tonen aan dat de impact van de voorgestelde bebouwing op de windvang van de molen minimaal is, vooral in de noordelijke richting. Bovendien zijn er reeds veel winddagen in het gebied, waardoor het effect op de windvang acceptabel blijft. Mitigerende maatregelen in het ontwerp verminderen verder de invloed op de windvang.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar “Wonen en tuin” is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.

Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Weltevreden uit Bilthoven leidde de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen op Lindenlaan 75 in Groenekan, inclusief bestemmingsplan, coördinatie, en een anterieure overeenkomst met de gemeente. Het plan, in lijn met nationale en provinciale beleidskaders, omvat sloop, nieuwbouw, terreinherinrichting, en nieuwe parkeer- en verkeersvoorzieningen. Het landschapsplan benadrukt natuurwaarden. Geen strijdigheid met het Barro betreft radarverstoring. Kortom, het plan maakt herontwikkeling tot twee woningen mogelijk, rekening houdend met ruimtelijke, milieu- en beleidsaspecten op nationaal en provinciaal niveau.