In de afgelopen vijf jaar heeft u Weltevreden leren kennen als de adviseurs in het omgevingsrecht. Wij verzorgen voor projectontwikkelaars, architecten, makelaars en particulieren de noodzakelijke principeverzoeken, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en (juridisch) deskundigenonderzoek. Per heden kondigen we een nieuwe dienst aan: het verzorgen van een een visualisatie voor principeverzoeken.

Een goede voorbereiding bij projectontwikkeling is meer dan het halve werk; door goed te verdiepen in de achtergronden, de geschiedenis, het gebiedspecifieke beleid en gemeentelijke en provinciale ontwikkelwensen en -doelen zal de slagingskans vergroten. Uit de gegevens van gemeenten blijkt dat meer dan de helft van de aanvragen voor een omgevingsvergunning niet in behandeling kan worden genomen, omdat deze aanvragen niet met de juiste gegevens zijn aangevraagd of in een later stadium aanvulling nodig is. Veelal wordt de initiatiefnemer hierbij onverwachts geconfronteerd met verregaande eisen, dat op stel en sprong een expert nodig.

Voor de gemeente is het van belang niet enkel mee te denken met de ontwikkelaar of ontwikkelwens. Binnen de kaders en uitgangspunten om een nieuwe ontwikkeling toe te staan is het voor de gemeente van groot belang om de situatie in de breedste zin te kunnen beoordelen, omdat een gemeente ook te behalen doelen heeft omschreven in haar visie en beleid. Door hierbij goed aan te haken, toont een gemeente sneller eigenaarschap voor een ontwikkeling.

Weltevreden ervaart dat ontwikkelaars bij onze adviseurs met gestrande projectontwikkelingen terecht komen. In deze gevallen heeft de ontwikkelaar met onvoldoende oog voor de omgeving en andere factoren binnen de ruimtelijke ordening een tekening of verbeelding laten maken, die niet voldoende inpasbaar bleek te zijn voor gemeentelijke visie en beleid. Een groot deel van het ontwikkelen is tekenen met een droombeeld – een ambitieuze visie, maar de realismezin in relatie tot het beleid of de omgeving is soms ver te zoeken.

Om deze reden heeft Weltevreden zich in het afgelopen jaar verdiept in massastudies, visualisaties en schetsplannen. Weltevreden verzorgt voor ontwikkelaars en eigenaren per 2020 indicatieve visualisaties en situatietekeningen om een realistischer beeld te geven van het mogelijk volume voor de ontwikkeling. Deze dienst is ondersteunend aan onze werkzaamheden in het omgevingsrecht, doordat in een vroeg stadium duidelijkheid is over de beleids- en omgevingskaders in relatie tot de wensen.

Weltevreden levert op deze manier het principeverzoek, inclusief visualisatie en situatietekening. Dit kan in een later stadium uitgewerkt worden in een uitgebreider schetsplan, zoals het onderstaande schetsplan een samenwerking is tussen Van den Berg architecten en Weltevreden.

De combinatie van ons Kader Ruimtelijke Regelgeving en Visualisatie Principeverzoek is een perfect haalbaarheidsstudie voor beoogde ruimtelijke ontwikkelingen.


Visualisatie voorzien van de axonometrie van Weltevreden (boven) en uitwerking massastudie naar schetsplan door Van den Berg architecten.