Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden geeft als een Quick Scan in één oogopslag overzichtelijk weer welke mogelijke uitbreidingen of functiewijzigingen er binnen het bestemmingsplan (kunnen) zijn voor het object.

Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden bestaat uit een omschrijving van de huidige situatie van het betreffende (kadastraal) object waarop het ruimtelijke initiatief gaat plaatsvinden, de mogelijkheden voor vergunningvrije aanpassingen of ontwikkelingen, de specifieke ontwikkelmogelijkheden (opdrachtvraag vanuit initiatiefnemer) op het perceel of object, samenvattend en concluderend een uitspraak of de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer kansrijk is.

Dit Kader Ruimtelijke Regelgeving is nog geen formele toets richting overheden; bij de plantoets door overheden wordt een initiatief beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Het Kader Ruimtelijke Revelgeving geeft de initiatiefnemer echter direct een overzicht van de mogelijkheden en juridische positie binnen het omgevingsrecht en het vigerend beleidskader. Dit is een ideale toets voor potentiële kopers voor een object.

Mocht u behoefte hebben aan antwoorden in uw vraagstuk, dan toetsen wij graag deze mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met onze adviseurs.