De producten op het gebied van ruimtelijk advies & onderzoek betreffen draagvlakverkenningen voor een (toekomstig) besluit, bereikbaarheidsonderzoek, planverkenning voor projectontwikkelaars, projectcoördinatie, toezicht en handhavingstrajecten bij overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan, vergunnings- en bezwaartrajecten, zienswijzebehandeling, ruimtelijke onderbouwing binnen het omgevingsrecht van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bezwaarprocedures, bestemmingsplanwijzigingen en voorziet in contra-expertise voor gebruik bij onder andere de Raad van State. Ook bieden we een quick scan voor de vergunningsaanvraag aan: het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden. Een ander expertise van Weltevreden is ons juridisch advies in het omgevingsrecht.

Recent voltooide referenties

Procesbegeleiding en onderbouwing voor principeverzoek nieuwbouw Rijksstraatweg. Leersum

Stikstofberekening (AERIUS calculator) voor PEAK Noorderplassen, Almere

Procesbegeleiding voor herontwikkeling van ruime kantoorvilla nabij Veenendaal

Kookworkshops in Houten via een buitenplanse wijziging (strijdig gebruik) vergund

Transformatie in historisch winkelhart van Haarlem

Revitaliseren van vakantiepark in Ulicoten

Quickscan flora & fauna voorafgaand aan sloop-nieuwbouw

Massastudie voor herontwikkeling, onderzoek potentie

Advies splitsingsvergunning en coördinatie

Ecologische quickscan Rhenen Veeneind “De Oude Trekpot”

Vergunningverlening balkons met zware welstandstoetsing Van Baerlestraat

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw in Zetten (Overbetuwe): naoorlogse bouw naar 6 appartementen

Procedure voor wijziging voorgevel garagehouder

Onderbouwing voor transformatie en nieuwbouw in Wormer

Verkeersplanologische toetsing bouwplannen te Nieuwvliet (Sluis, Zeeland)

Oriënterende verkenning herontwikkeling Tivoli Oudegracht, Utrecht

Ruimtelijke onderbouwing Leger des Heils/Mex architects Helmond

Transformatie van kantoor naar wonen, Emmalaan, de Bilt

Locatieonderzoek privé-museum Pianola Sociëteit

Welstandstoetsing balkons Amsterdam

Verkenning/marktconsultatie herontwikkeling voormalig gemeentekantoor Wijchen

Advies ontwikkelingen landgoed Pijnenburg

Schetsplan t.b.v tuinzwembad bij gedoogcontructie

Rapport Defensible Spaces

Planschets gebiedsontwikkeling Kop van Aarle Rixtel.

Dossier Tiny Houses

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVO DH)

Ruimtelijke advies en onderzoek voor hondenuitlaatservice

N18 Corridorstudie: Kansen voor een Krimpregio

Ruimtelijk bezwaar dierenkliniek Hoofddorp