9 juni 2017

Corridorstudie N18 – Kansen in een Krimpregio

Locatie: De Bilt

Opdrachtgever:

Probleem

Bestemmingsplan voor transformatie en nieuwbouw; diverse omgevingsfactoren

Oplossing

Gereedschapskit voor gemeente in aanpak (langdurige) leegstand in winkelgebieden

onze bijdrage

Schrijven van het bestemmingsplan, voorontwerp, ontwerp

disciplines

Met het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan Meppel – Randweg LTS wordt het mogelijk om het monumentale voormalige LTS gebouw te verbouwen tot appartementen en ruimte voor kantoren. De niet-monumentale praktijklokalen zijn reeds gesloopt. Op deze plaats maakt het bestemmingsplan de bouw van een hofje met woningen mogelijk. Als gevolg van dit plan zijn geen significante negatieve milieugevolgen te verwachten. Daarom is tevens besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg heeft een provinciale monumentstatus. In de naoorlogse periode nam de rijksoverheid de leiding over de scholenbouw. In 1967-1968 werd de Wederopbouw van Nederland als afgerond beschouwd. Als belangrijke aspecten voor scholenbouw werden gezien de plaatsing in het groen, de oriëntatie, de aanwezigheid van grote ramen voor veel zon en lichttoetreding, goede ventilatie en een monumentale uitstraling van de architectuur van grote schoolgebouwen. Dat is ook te zien in het ontwerp van de voormalige LTS aan de Randweg. De cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde van het schoolgebouw zijn, in combinatie met de gaafheid en hoogwaardigheid van het ontwerp, allen als uniek binnen het genre en tijdsgewricht beoordeeld.

Voor de inpassing van de herontwikkeling en nieuwbouw is ook een belangrijke hinderfactor geïdentificeerd. Uit het zuidelijk gelegen transformatorstation van Enexis kan een mogelijke hinderlijke geluidscontour ontstaan. Hiervoor is een groene geluidswal opgericht aan de zuidzijde van de nieuwbouw. De geluidswal wordt tevens voorzien van PV-panelen, waarmee de MPG- en BENG-cijfers voor de nieuwbouw goede resultaten geven.

Ten westen van het monument waren praktijkgebouwen gesitueerd. Deze zijn eind 2021, begin 2022 reeds gesloopt. Hier vormt zich een hofje. Parkeren voor beide gebouwen is in een gezamenlijke zone tussen de gebouwen opgelost. De appartementen in de ‘hoogbouw’ worden van een gemengde bestemming, zodat hier tevens een onderneming aan huis, een atelier of kantoor gevestigd kan worden.