Weltevreden

De adviseurs van Weltevreden verzorgen advies in het omgevingsrecht. Wij dragen met advies en onderzoek bij aan kwalitatieve (ruimtelijke) ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving om te komen tot deugdelijke ruimtelijke ordening.

We voorzien initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, particulieren en architecten van (procesbegeleiding) de noodzakelijke omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, deskundigenonderzoek. Daarbij adviseren en begeleiden we gehele gebieds- of herontwikkelingstrajecten.

Weltevreden onderscheidt zich door een hoge kwaliteit in het vakgebied ruimtelijke ordening, alsmede de juridische en stedenbouwkundige expertise die reeds in huis beschikbaar zijn. Wij hebben de (juridische) inhoudelijk kennis, beseffen het bestuurlijk belang en verstaan de commerciële vraagstukken van onze opdrachtgevers, en belangen voor een integrale aanpak die een overheid beoogt.

Tevens voorzien wij regelmatig onze opdrachtgevers bij bezwaar- en beroepstrajecten en/of -procedures van contra-expertise voor gebruik bij onder andere de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-a-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures.

Daarnaast leveren wij bouwgerelateerd advies omtrent contract-, project- en procesmanagement.

Weltevreden B.V. te Bilthoven is in 2015 gestart door Thomas Schaapherder en Vincent Bothof.

Ruimtelijk advies: Proces & realisatie

Het team Ruimtelijke Ordening levert advies in het omgevingsrecht voor omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke en economische onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies, onderzoekt (her)ontwikkellocaties door middel van haalbaarheidsstudies en locatieverkenningen, voert draagvlakverkenningen uit en begeleidt participatietrajecten en de omgevingsdialoog. Daarnaast behandelt het team de juridische expertise bij bezwaarprocedures en vergunningentrajecten.

Dit deel van het ruimtelijk werk binnen Weltevreden is opgedeeld in twee delen; de juridisch expertise en het procesmanagement voor de initiatiefnemer.

Zie onze referentieprojecten onder Proces & realisatie. Onderstaand een opsomming van enkele van onze diensten:

  • Bestemmingsplanwijzigingen
  • Verzorgen van traject omgevingsvergunningen
  • Ruimtelijke onderbouwing volgens Wro en Bro
  • Woonbehoefteonderzoek en de Laddertoets (Barro)
  • Handhavingstrajecten bij (geconstateerde) overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan
  • Participatiebijeenkomsten, omgevingsdialoog met stakeholders
  • Planverkenning, Kader Ruimtelijke Regelgeving voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars

Ruimtelijk advies: omgevingsrecht

Zie onze referentieprojecten onder Ruimtelijk advies: omgevingsrecht. Onderstaand een opsomming van enkele van onze diensten:

  • Contra-expertise en second-opiniononderzoeken
  • Bezwaar- en beroepstrajecten en/of -procedures
  • Zienswijzebehandeling; zowel voor overheden als voor initiatiefnemers

Management & realisatie

Weltevreden beschikt over ruime ervaring in bouwgerelateerde managementopdrachten en ziet dankzij die ervaring de mogelijkheid om verder te gaan in het proces- en contractmanagement voor opdrachtgevers gedurende de realisatieperiode van een project. Door het scala aan opdrachtgevers, situaties en uitdagende projecten met verscheidene belangen, is de ervaring dat een duidelijke planning en proces een belangrijke rol spelen voor een constructief en deugdelijk resultaat.

Met dank aan het inleveringsvermogen heeft Weltevreden de belangenbehartiging van alle betrokken partijen hoog in het vaandel staan.

Zie onze referentieprojecten onder Management & Realisatie.

Weltevreden Maatschappelijk

Voor Weltevreden B.V. staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in de onderzoeken die we uitvoeren maar ook bij het personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers breed zijn ontwikkeld en een aanvulling vormen op elkaar in een interdisciplinair samengesteld team. Bij Weltevreden B.V. zien wij een aandoening niet als een beperking maar juist als een bewijs van de kracht in mensen als zij zover zijn gekomen. Wij kijken naar de kwaliteiten van medewerkers en zien een aandoening als een gegeven dat een werknemer een doorzetter is, creatief kan zijn en positief blijft denken, die goed met tegenslagen om kan gaan en niet opgeeft.

Stichting Papageno
Weltevreden B.V. ondersteunt Stichting Papageno

We werken op dit gebied samen met 's Heeren Loo en Stichting Papageno en het Papageno Huis te Laren. Daarnaast werken wij per 2018 expliciet samen met Utrechts Landschap. We ondersteunen deze provinciale Landschapsstichting door middel van advies en een financiële bijdrage. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden in ons nieuwsbericht.

Utrechts Landschap
Weltevreden B.V. is samenwerkingspartner en Bedrijfsvriend van Utrechts Landschap

 

Ook op andere gebieden zoals omgang met het milieu, duurzaamheid en (maatschappelijke en economische) winstverdeling hebben we MVO-beleid opgesteld.