Weltevreden B.V.

Initiatiefnemers kunnen bij Weltevreden terecht voor advies, onderzoek en zienswijzen, ontwikkelvraagstukken door middel van ruimtelijke onderbouwingen of beroeps- of bezwaarprocedures. Ook verzorgen wij de procesbegeleiding en onderbouwing om te komen tot een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging voor uw object of initiatief.

Daarnaast adviseert Weltevreden overheden, van gemeenten tot Rijk, onder andere met second-opinion of deskundigenonderzoek en juridisch/planologisch advies in het omgevingsrecht.

 

Ruimtelijk advies & onderzoek

Het team Ruimtelijke Ordening levert advies in het omgevingsrecht voor omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke en economische onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies, onderzoekt (her)ontwikkellocaties door middel van haalbaarheidsstudies en locatieverkenningen, voert verkeersstromenonderzoek en draagvlakverkenningen uit en begeleidt participatietrajecten en de omgevingsdialoog. Daarnaast behandelt het team de juridische expertise bij bezwaarprocedures en vergunningentrajecten.

Zie onze referentieprojecten onder Ruimtelijk advies & onderzoek. Onderstaand een opsomming van enkele van onze diensten:

  • Bestemmingsplanwijzigingen
  • Verzorgen van traject omgevingsvergunningen
  • Ruimtelijke onderbouwing volgens Wro en Bro
  • Bezwaar- en beroepstrajecten en/of -procedures
  • Zienswijzebehandeling; zowel voor overheden als voor initiatiefnemers
  • Contra-expertise en second-opiniononderzoeken
  • Woonbehoefteonderzoek en de Laddertoets (Barro)
  • Handhavingstrajecten bij (geconstateerde) overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan
  • Participatiebijeenkomsten, omgevingsdialoog met stakeholders
  • Planverkenning, Kader Ruimtelijke Regelgeving voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars

Technisch advies & realisatie

Het team Technisch advies ondersteunt ontwikkelaars, aannemers en installatiebedrijven bij de technische implementatie en realisatie door middel van project- proces-, interim- en contractmanagement.

Zie onze referentieprojecten onder Technisch advies & realisatie.

Over Weltevreden

Weltevreden B.V. verzorgt advies in het omgevingsrecht. Binnen deze tak voorzien we onze klanten van o.a. omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, deskundigenonderzoek en adviseren en verzorgen we de procesbegeleiding bij herontwikkelingstrajecten door middel van bestemmingsplanwijzigingen.

Daarnaast leveren wij technisch advies en realisatie, waarbij de focus ligt op projectmanagement.

Weltevreden B.V. te Bilthoven is in 2015 gestart door Thomas Schaapherder en Vincent Bothof.

Weltevreden Maatschappelijk

Voor Weltevreden B.V. staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in de onderzoeken die we uitvoeren maar ook bij het personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers breed zijn ontwikkeld en een aanvulling vormen op elkaar in een interdisciplinair samengesteld team. Bij Weltevreden B.V. zien wij een aandoening niet als een beperking maar juist als een bewijs van de kracht in mensen als zij zover zijn gekomen. Wij kijken naar de kwaliteiten van medewerkers en zien een aandoening als een gegeven dat een werknemer een doorzetter is, creatief kan zijn en positief blijft denken, die goed met tegenslagen om kan gaan en niet opgeeft.

Stichting Papageno
Weltevreden B.V. ondersteunt Stichting Papageno

We werken op dit gebied samen met 's Heeren Loo en Stichting Papageno en het Papageno Huis te Laren. Daarnaast werken wij per 2018 expliciet samen met Utrechts Landschap. We ondersteunen deze provinciale Landschapsstichting door middel van advies en een financiële bijdrage. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden in ons nieuwsbericht.

Utrechts Landschap
Weltevreden B.V. is samenwerkingspartner en Bedrijfsvriend van Utrechts Landschap

 

Ook op andere gebieden zoals omgang met het milieu, duurzaamheid en (maatschappelijke en economische) winstverdeling hebben we MVO-beleid opgesteld.