1. Home
  2. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: 

I ALGEMEEN
Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en op alle overeenkomsten waarbij Weltevreden BV direct danwel indirect partij is, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

II AANBIEDINGEN
1. De aanbiedingen worden altijd schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. Weltevreden BV geeft in de aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.
2. Indien een vrijblijvend aanbod van Weltevreden BV wordt aanvaard heeft Weltevreden BV het recht haar aanbod uiterlijk 2 dagen na ontvangst van deze aanvaarding geheel danwel gedeeltelijk te herroepen.
3. Ieder aanbod dat aan Weltevreden BV gedaan wordt is onherroepelijk gedurende een termijn van 4 weken ingaande op de eerste dag nadat het Weltevreden BV bereikt heeft.

III UITVOERING OPDRACHT
1. Weltevreden BV zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uit te voeren.
2. De opdrachtgever aanvaardt dat de overeengekomen opdracht inhoudt het opdragen van managementbevoegdheden aan de natuurlijke persoon die door Weltevreden BV in het kader van de opdracht wordt voorgesteld. De opdrachtgever verplicht zich om de onder deze bevoegdheden gegeven instructies te (doen) uitvoeren.
3. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht en al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 
4. Weltevreden BV blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgaaf van redenen te weigeren werkzaamheden te (doen) verrichten.
5. Weltevreden BV heeft te allen tijde het recht een medewerker, door haar met de uitvoering van de werkzaamheden belast, tussentijds door een andere gekwalificeerde medewerker te vervangen. Tot zo een vervanging kan Weltevreden BV eerst overgaan nadat zij haar voornemen daartoe minstens 7 dagen tevoren aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven.
6. Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze zijn besproken met Weltevreden BV, in hun geheel aan Weltevreden BV ter hand zijn gesteld en schriftelijk door Weltevreden BV zijn aanvaard.

IV TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
1. Tenzij in de aanbieding op andere wijze beschreven, bestaan de kosten van de opdracht uit: (a) het honorarium uitgedrukt in een tarief per daadwerkelijk gewerkte dag, of een tarief per daadwerkelijk gewerkt uur. (b) reis- en verblijfkosten. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Bij het gebruik van eigen vervoer wordt een tarief per gereden kilometer overeengekomen.
2. Weltevreden BV behoudt zich het recht voor de tarieven, die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van prijzen daartoe aanleiding geeft. Van tariefswijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.
3. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan Weltevreden BV verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. 4. Reistijd, noodzakelijk voor de uitvoering van de bedongen werkzaamheden, wordt volledig in rekening gebracht voor het gedeelte dat meer dan twee uur per dag bedraagt. 5. Onkosten, verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden, worden geacht niet in het honorarium begrepen te zijn.

V FACTURATIE EN BETALING
1. De facturatie vindt maandelijks plaats. Ieder aan Weltevreden BV te betalen bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Weltevreden BV ontvangen te zijn.
2. Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Weltevreden BV te zijn ingediend bij gebreke waarvan ieder recht van opdrachtgever om zich op niet-betaling te beroepen is vervallen.
3. In de honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien een bedrag 30 dagen na de factuurdatum nog niet door Weltevreden BV ontvangen is, is zonder nadere kennisgeving van rechtswege een vertragingsrente van 1,5% per maand over ieder openstaand bedrag verschuldigd.
4. Daarnaast is Weltevreden BV gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, onverminderd het recht van Weltevreden BV om de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtgever te vorderen.
5. Iedere betaling aan Weltevreden BV, uit welken hoofde dan ook, dient te geschieden zonder korting en/of verrekening.

VI VOORTIJDIGE BEËINDIGING
1. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
2. Weltevreden BV is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enigerlei verplichting jegens haar, de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Weltevreden BV gemaakte kosten en geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de ingebrekestelling.
3. In de gevallen zoals hierboven sub (1) en (2) genoemd zijn alle vorderingen van de partij die beëindigt resp. ontbindt of opschort onmiddellijk opeisbaar.
4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot schadevergoeding jegens Weltevreden BV te zijn gehouden ingeval van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de door Weltevreden BV ingezette natuurlijke persoon dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de opdracht te laten voortduren.
5. Mocht – om welke reden dan ook – de interim manager onverhoopt uitvallen dan is Weltevreden BV verplicht binnen de haar verstrekte mogelijkheden binnen 14 dagen een vervanger te zoeken. Mocht vervanging binnen 14 dagen niet lukken dan is de opdrachtgever in het geval van een contract op dagbasis op projectbasis gerechtigd het contract te ontbinden. Het contract loopt in een dergelijk geval af op de vijftiende dag na de ziekmelding van de interim manager.

VII AANSPRAKELIJKHEID
1. Weltevreden BV bedingt nadrukkelijk dat iedere aansprakelijkheid voor handelen en/of nalaten van de door Weltevreden BV ingezette natuurlijke persoon, is uitgesloten, behoudens in zodanig ernstige gevallen van opzet en/of grove schuld, dat een werknemer, die zich op deze aansprakelijkheidsbeperking zou kunnen beroepen, niettemin aansprakelijk zou worden gehouden.
2. De in alinea 1 van dit hoofdstuk neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Weltevreden BV voor de uitvoering voorgestelde natuurlijke persoon, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking heeft.
3. Opdrachtgever vrijwaart Weltevreden BV nadrukkelijk van alle schadevorderingen, die derden op Weltevreden BV of op de door Weltevreden BV voorgestelde natuurlijke persoon geldend zouden mogen maken, op grond van de uitvoering van de opdracht, tenzij Weltevreden BV of de door Weltevreden BV voorgestelde natuurlijke persoon het verwijt van opzet of grove schuld treft in een mate als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel.
4. Weltevreden BV is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) wanneer niet door de opdrachtgever kan worden aangetoond dat er sprake is (geweest) van een absolute bewuste tegenwerking van de in het contract opgestelde doelstelling dan wel van een bewuste tegenwerking van het – onder normale omstandigheden geldende – belang van de opdrachtgever.
5. Voor zover aansprakelijkheid door Weltevreden BV niet is uitgesloten, is deze beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door Weltevreden BV van opdrachtgever is ontvangen. 

VIII OVERMACHT
1. Indien Weltevreden BV door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zal Weltevreden BV de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. In overleg met de opdrachtgever zal Weltevreden BV vervolgens naar een oplossing zoeken. De opdrachtgever is gerechtigd onder opgaaf van redenen de voorgestelde oplossing te weigeren. 2. Indien geen oplossing wordt gevonden zijn partijen gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

IX VERTROUWELIJKE INFORMATIE Weltevreden BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Weltevreden BV zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

X AUTEURSRECHTEN De uit werkzaamheden van Weltevreden BV voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van Weltevreden BV, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien schriftelijk anders is overeengekomen.

XI STRIJDIGE CLAUSULES In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

XII GESCHILLENREGELING
1. Alle geschillen waarbij Weltevreden BV partij is zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Arbitrage en/of bindend advies is uitgesloten tenzij partijen dit gezamenlijk schriftelijk in een en hetzelfde, door alle partijen ondertekend document overeenkomen.
2. Uitsluitend Weltevreden BV heeft het recht zich expliciet te beroepen op een ander forum dan hierboven in lid 1 aangegeven, dat zonder het bepaalde in lid 1 bevoegd zou zijn, door welk beroep dat andere forum bij uitsluiting bevoegd is en het bepaalde in lid 1 komt te vervallen.
3. Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en op alle overeenkomsten waarbij Weltevreden BV direct danwel indirect partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Uitsluitend Weltevreden BV heeft het recht zich expliciet te beroepen op een ander rechtsstelsel dan hierboven in lid 3 aangegeven, dat zonder het bepaalde in 3 van toepassing zou zijn, door wel k beroep dat andere rechtsstelsel bij uitsluiting van toepassing is en het bepaalde in lid 3 komt te vervallen.
5. Nietigheid van een of meer delen van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet.
6. Indien de ze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend en/of vernietigbaar mochten blijken worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, danwel zijn zij verplicht terzake een alternatieve regeling overeen te komen, die in doel en strekking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde resp. vernietigde deel van deze voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt resp. niet vernietigbaar is.

De Bilt, 1 augustus
Weltevreden B . V . 2015