1. Home
  2. Omgevingswet

De Omgevingswet is belangrijke wetgeving in Nederland, die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt met als voornaamste doel het vereenvoudigen en moderniseren van het bestaande raamwerk voor ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Deze wet integreert diverse wetten en voorschriften met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke planning, bouw, milieu, waterbeheer en natuur, in één geïntegreerd kader.

In het kader van de Omgevingswet is het van cruciaal belang dat initiatiefnemers op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en procedures die van invloed zijn op hun projecten.

Weltevreden biedt waardevol advies aan initiatiefnemers met vragen met betrekking tot handelen binnen het stelsel de Omgevingswet. Onze expertise stelt initiatiefnemers in staat om de complexe wetgeving te doorgronden, de toepasselijke regels en voorschriften voor hun specifieke projecten te identificeren, de benodigde vergunningsaanvragen op te stellen en te navigeren binnen het nieuwe raamwerk.

Bovendien kan Weltevreden waar nodig voorzien in procesbegeleiding en coördinatie bij grotere complexe ontwikkelingen. We bieden ondersteuning bij het aansturen van architecten en het coördineren van specialistische onderzoeken, en we onderhouden en coördineren de contacten met overheden. Op deze manier helpen we initiatiefnemers bij waar nodig ontzorgen, slagingskans verbeteren en doorlooptijd verkorten.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zullen er aanzienlijke veranderingen zijn voor de ontwikkeling en het beheer van ruimtelijke projecten in Nederland. Weltevreden staat klaar om initiatiefnemers van deskundig advies te voorzien.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.