Omgevingswet

  1. Home
  2. Omgevingswet

De Omgevingswet is belangrijke wetgeving in Nederland, die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt met als voornaamste doel het vereenvoudigen en moderniseren van het bestaande raamwerk voor ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Deze wet integreert diverse wetten en voorschriften met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke planning, bouw, milieu, waterbeheer en natuur, in één geïntegreerd kader.

In het kader van de Omgevingswet is het van cruciaal belang dat initiatiefnemers op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en procedures die van invloed zijn op hun projecten.

Weltevreden biedt waardevol advies aan initiatiefnemers met vragen met betrekking tot handelen binnen het stelsel de Omgevingswet. Onze expertise stelt initiatiefnemers in staat om de complexe wetgeving te doorgronden, de toepasselijke regels en voorschriften voor hun specifieke projecten te identificeren, de benodigde vergunningsaanvragen op te stellen en te navigeren binnen het nieuwe raamwerk.

Bovendien kan Weltevreden waar nodig voorzien in procesbegeleiding en coördinatie bij grotere complexe ontwikkelingen. We bieden ondersteuning bij het aansturen van architecten en het coördineren van specialistische onderzoeken, en we onderhouden en coördineren de contacten met overheden. Op deze manier helpen we initiatiefnemers bij waar nodig ontzorgen, slagingskans verbeteren en doorlooptijd verkorten.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zullen er aanzienlijke veranderingen zijn voor de ontwikkeling en het beheer van ruimtelijke projecten in Nederland. Weltevreden staat klaar om initiatiefnemers van deskundig advies te voorzien.

 

Nieuws & Projecten

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project betreft de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de herindeling van het bestaande gebouw, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De aanvraag is succesvol gebleken dankzij een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat het plan voldoet aan de vereisten voor goede stedenbouwkundige ordening.

De gemeente Utrecht zal het plan behandelen volgens de kruimelgevallenregeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waardoor een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd. Hoewel het plan niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze regeling vanwege de uitbreiding van de begane grond, heeft de gemeente toch ingestemd vanwege verschillende argumenten, waaronder de solitaire ligging van het gebouw, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door de verhuur van sociale huurwoningen en de invoering van een woon-werkconcept.

Kortom, het verkrijgen van de vergunning was mogelijk dankzij een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing die de conformiteit met stedenbouwkundige planning aantoonde, ondanks enkele uitdagingen vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Een Utrechtse schoonheidssalon op Livingstonelaan 752 kreeg een vergunning om het pandgebruik te wijzigen, van kantoorruimte naar praktijkruimte voor laserbehandelingen en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel het pand oorspronkelijk voor kantoorruimte was bedoeld, had de salon al een goede reputatie in de wijk opgebouwd. De vergunningaanvraag, ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in opdracht van Brecheisen makelaars, werd goedgekeurd op basis van vergelijkbare gebruikstoepassingen in de omgeving en het gemeentelijk beleid om werkgelegenheid in de wijk te stimuleren. Hierdoor kon de salon open blijven.

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

De gemeente De Bilt heeft in reactie op zorgen van agrarische ondernemers onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om meer nevenactiviteiten binnen de agrarische sector toe te staan. Dit onderzoek is ingegeven door de stikstofproblematiek en de behoefte om de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven te behouden. Het belangrijkste probleem is het conflict tussen beperkende bestemmingsplannen en andere regelgeving die de bedrijfsvoering bedreigen. De gemeente heeft een presentatie ontvangen van agrarische ondernemers met mogelijke oplossingen. Het onderzoek richtte zich op vijf hoofdonderwerpen: mestvergisting voor stikstofreductie, energieopwekking, woningbouw, nevenactiviteiten en de geleidelijke beëindiging van agrarische activiteiten. Dit initiatief getuigt van een proactieve benadering van de gemeente De Bilt om landgebruik en economische ontwikkeling op een holistische manier te benaderen, met verwachte grote impact op het buitengebied van de gemeente.