1. Home
  2. Omgevingswet

De Omgevingswet is belangrijke wetgeving in Nederland, die vanaf 1 januari 2024 van kracht is met als voornaamste doel het vereenvoudigen en moderniseren van het bestaande raamwerk voor ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Deze wet integreert diverse wetten en voorschriften met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke planning, bouw, milieu, waterbeheer en natuur, in één geïntegreerd kader.

In het kader van de Omgevingswet is het van cruciaal belang dat initiatiefnemers op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en procedures die van invloed zijn op hun projecten.

Weltevreden biedt waardevol advies aan initiatiefnemers met vragen met betrekking tot handelen binnen het stelsel de Omgevingswet. Onze expertise stelt initiatiefnemers in staat om de complexe wetgeving te doorgronden, de toepasselijke regels en voorschriften voor hun specifieke projecten te identificeren, de benodigde vergunningsaanvragen op te stellen en te navigeren binnen het nieuwe raamwerk.

Bovendien kan Weltevreden waar nodig voorzien in procesbegeleiding en coördinatie bij grotere complexe ontwikkelingen. We bieden ondersteuning bij het aansturen van architecten en het coördineren van specialistische onderzoeken, en we onderhouden en coördineren de contacten met overheden. Op deze manier helpen we initiatiefnemers bij waar nodig ontzorgen, slagingskans verbeteren en doorlooptijd verkorten.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er aanzienlijke veranderingen voor de ontwikkeling en het beheer van ruimtelijke projecten in Nederland. Weltevreden staat klaar om initiatiefnemers van deskundig advies te voorzien.

 

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  1. Integrale benadering: De Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat niet alleen het bestemmingsplan, maar ook andere instrumenten en belangen worden meegenomen, zoals natuur, water, milieu, erfgoed, en gezondheid.
  2. Omgevingsplan: Het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan regelt alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. Dit omgevingsplan is breder dan het traditionele bestemmingsplan en omvat onder andere regels over bouwen, milieu, water, erfgoed, en ruimtelijke kwaliteit.
  3. Flexibiliteit: Het omgevingsplan biedt meer flexibiliteit dan het traditionele bestemmingsplan. Er kunnen bijvoorbeeld meer algemene regels worden opgenomen die ruimte bieden voor afwijkingen en maatwerk per situatie.
  4. Participatie: De Omgevingswet legt een grotere nadruk op participatie van belanghebbenden bij het opstellen van het omgevingsplan. Gemeenten zijn verplicht om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de totstandkoming van het plan.
  5. Digitalisering: Het omgevingsplan en de procedures worden gedigitaliseerd. Dit betekent dat het plan digitaal raadpleegbaar is en dat procedures online kunnen worden doorlopen. Dit moet de toegankelijkheid en transparantie vergroten.
  6. Overgangsrecht: Bestaande bestemmingsplannen worden onder de Omgevingswet omgezet in een omgevingsplan. Gemeenten krijgen hier een overgangsperiode voor.

Kortom, de Omgevingswet introduceert een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving, waarbij het omgevingsplan een breder instrument is dan het traditionele bestemmingsplan. Dit biedt meer flexibiliteit, vereist participatie van belanghebbenden en wordt ondersteund door digitalisering.

 

 

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.