1. Nieuws
  2. Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Nadat eerder fase 1 (vergunning voor de bouw van 156 vakantiewoningen) onherroepelijk is vergund, heeft Weltevreden B.V., adviseurs in het omgevingsrecht, ook fase 2A en 2B gecoördineerd en geadviseerd in opdracht van Landal de Wielsche Dreef. In fase 2A en 2B is er sprake van een ontwikkeling in de bestemming van Recreatieterrein Kalverland met als doel het realiseren van centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark, gelegen in Eck en Wiel, een dorp in de Gelderse gemeente Buren. Tot deze centrumvoorzieningen behoren de receptie, het restaurant en het zwembad. Er wordt gebouwd binnen het vlak voor de centrumvoorzieningen en het maximale bebouwingspercentage van 70% wordt niet overschreden.

Huidige bestemming: Recreatie – Verblijfsrecreatie.

Toekomstige ontwikkeling: Het realiseren van centrumvoorzieningen (receptie, restaurant en zwembad).

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark zijn van toegevoegde waarde voor de hele omgeving van Eck en Wiel. De inwoners van het dorpje hebben nu meer recreatiemogelijkheden zowel voor de toeristen als voor zichzelf.

Vergunningen

Voor het verwezenlijken van de ontwikkelingen van het recreatiepark was er een verlening nodig van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de recreatievoorzieningen. Deze vergunningen zijn door Weltevreden B.V. aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland en verleend voor zowel het hoofd- als bijgebouw. Met deze vergunningen wordt niet afgeweken van het geldende bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. De ontwikkeling wordt gerealiseerd binnen de grenzen van de in het bestemmingsplan aangewezen ruimte voor centrale voorzieningen.

Weltevreden B.V. heeft ook het proces begeleid van het aanvragen van verscheidene omgevingsvergunningen voor een ontheffing voor het uitvoeren van herbeplantingsplicht. Deze zijn aangevraagd en verleend bij Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Stikstoftoets

Een essentieel onderdeel van het bestemmingsplan is het toetsen van stikstof depositie en de onderbouwing van dit aspect. Hoewel het planologisch gebruik van het recreatiepark reeds vergund is, verandert feitelijk de situatie bij het realiseren van de centrumvoorzieningen. Om deze reden heeft Weltevreden B.V. de stikstoftoets uitgevoerd met de AERIUS Calculator als resultaat dat de beoogde situatie geen negatieve effecten heeft in de vorm van deposities.

Samenwerking

Mede door de nauwe samenwerking met de opdrachtgever, De Wielsche Dreef, heeft Weltevreden B.V. alle benodigde vergunningen weten te verkrijgen om de centrumvoorzieningen van Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel te realiseren.

Na het afronden van het realiseren van de centrumvoorzieningen, zal Weltevreden B.V. ook het proces rond fase 3 gaan begeleiden. Fase 3 houdt het aanvragen van vergunningen in waarin een groter deel van de huisjesmix is opgenomen. Deze omvat grotere huizen dan de al bestaande huisjes.

Op 15 augustus 2023 heeft de gemeente Buren besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een centrumgebouw t.b.v recreatie via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-355555.pdf

Op 7 november 2023 heeft de gemeente Buren besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een centrumgebouw t.b.v. recreatie via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-470658.pdf

Op 19 december 2023 heeft Omgevingsdienst Rivierenland een ontheffing verleend voor het uitvoeren van herbeplantingsplicht via de link: (kenmerk staat niet volledig op de foto)

Op 28 december 2023 heeft de gemeente Buren een ontheffing verleend voor het uitvoeren van herbeplantingsplicht via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-561445.pdf

Op 11 januari 2024 hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland een ontheffing verleend op de grond van de Wet natuurbescherming herplant op een andere grond via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2024-319.pdf  

Nieuws & Projecten

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ander nieuws