1. Nieuws
 2. Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V., adviseurs in het omgevingsrecht, hebben, naast fase 1 , 2A+B (centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1  het gehele traject rondom de aanvraag van de ontgrondingsvergunning en de m.e.r.-beoordeling gecoördineerd en begeleid ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen van Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel, gemeente Buren. Als onderdeel van deze inspanningen heeft Weltevreden B.V. een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze beoordeling is een cruciaal document dat de potentiële milieueffecten van het project onderzoekt en beoordeelt, en de noodzaak van een volledig milieueffectrapport (m.e.r.) beoordeelt. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een essentieel onderdeel van het proces om ervoor te zorgen dat de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de geldende milieuregelgeving en duurzame ontwikkelingsprincipes.

Huidige situatie: In de voormalige situatie waren binnen het plangebied diverse verharde oppervlakken aanwezig, zoals terreinverhardingen en chalets.

Toekomstige situatie: Met de ontwikkelingen binnen het plangebied neemt het verharde oppervlak toe, met onderscheid in fase 1 en fase 2.

Benodigde berging: Op basis van de voormalige en toekomstige verharde oppervlakken is binnen het plangebied een toename van 28.767 m² verhard oppervlak. De waterberging dient te voldoen aan de eisen van waterschap Rivierenland, met respectievelijk 1.254 m³ en 1.910 m³ berging voor T=10+10% en T=100+10%.

Binnen het plangebied zijn 2 vijvers en 1 wadi aanwezig. Vijver 1 is reeds gerealiseerd, terwijl vijver 2 en de wadi nog worden aangelegd. De waterberging loopt vertraagd leeg naar het oppervlaktewater, terwijl in de wadi het water eveneens wordt geborgen en vertraagd afgevoerd middels drainage.

Tijdens het opstellen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft Weltevreden B.V. nauwkeurig de potentiële milieueffecten van het project geanalyseerd en de relevante wet- en regelgeving toegepast. Het doel was om een gedegen beoordeling te bieden die de besluitvormers in staat stelt om een weloverwogen beslissing te nemen over de verdere stappen in het vergunningsproces. Met de expertise en ervaring van Weltevreden B.V. hebben we ervoor gezorgd dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling een compleet en accuraat overzicht biedt van de milieueffecten van het project, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen om de duurzaamheid en milieubescherming te waarborgen.

Daarnaast hebben we als deskundige adviseurs nauw samengewerkt met onze opdrachtgever, De Wielsche Dreef, om ervoor te zorgen dat alle vereiste procedures correct werden gevolgd en alle relevante aspecten in kaart werden gebracht. In ons werk zijn onder andere de volgende onderdelen behandeld en onderbouwd:

 • Topografische kaart
 • Kadstrale percelen contouren locatie vijvers
 • Inrichtingstekening
 • Grondbalans
 • Planalogische inpassing
 • Vergunningen van gemeente
 • Archeologie
 • Geohydrologisch onderzoek
 • Natuur en landschap
 • Belangen van Waterschap Nederland (WNB)
 • Bodemonderzoek

Tijdens het proces hebben we gebruik gemaakt van het expertise en advies van bureau BOOT, een gerenommeerd adviesbureau. Door deze samenwerking konden we onze opdrachtgever voorzien van gedegen advies en expertise op het gebied van milieu-effectrapportage, waterberging en andere relevante aspecten die bij dit project komen kijken.

Het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen is het verkrijgen van de ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi op de locatie Wielsche Dreef te Eck en Wiel. Dit besluit, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, is het resultaat van een zorgvuldige afweging van alle belangen en vereisten

Gedeputeerde Staten van Gelderland. (2024). Besluit op de aanvraag om een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling. [Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland]. Geregistreerd onder zaaknummer 2023-016404.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Weltevreden B.V., het adviesbureau in omgevingsrecht uit Bilthoven, heeft in opdracht van Ontwikkelcombinatie de Werven B.V. (een samenwerking tussen AM en Dura Vermeer Bouw Zuid West) een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van nieuwbouw op de historische molen Kyck over den Dyck in Dordrecht. Het onderzoek analyseerde factoren zoals windrichting, windsnelheid en bestaande obstakels, die van invloed zijn op de windvang van de molen en de bescherming van de molenbiotoop volgens het bestemmingsplan. De bevindingen tonen aan dat de impact van de voorgestelde bebouwing op de windvang van de molen minimaal is, vooral in de noordelijke richting. Bovendien zijn er reeds veel winddagen in het gebied, waardoor het effect op de windvang acceptabel blijft. Mitigerende maatregelen in het ontwerp verminderen verder de invloed op de windvang.

Ander nieuws