1. Nieuws
 2. Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V., adviseurs in het omgevingsrecht, hebben, naast fase 1 , 2A+B (centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1  het gehele traject rondom de aanvraag van de ontgrondingsvergunning en de m.e.r.-beoordeling gecoördineerd en begeleid ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen van Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel, gemeente Buren. Als onderdeel van deze inspanningen heeft Weltevreden B.V. een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze beoordeling is een cruciaal document dat de potentiële milieueffecten van het project onderzoekt en beoordeelt, en de noodzaak van een volledig milieueffectrapport (m.e.r.) beoordeelt. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een essentieel onderdeel van het proces om ervoor te zorgen dat de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de geldende milieuregelgeving en duurzame ontwikkelingsprincipes.

Huidige situatie: In de voormalige situatie waren binnen het plangebied diverse verharde oppervlakken aanwezig, zoals terreinverhardingen en chalets.

Toekomstige situatie: Met de ontwikkelingen binnen het plangebied neemt het verharde oppervlak toe, met onderscheid in fase 1 en fase 2.

Benodigde berging: Op basis van de voormalige en toekomstige verharde oppervlakken is binnen het plangebied een toename van 28.767 m² verhard oppervlak. De waterberging dient te voldoen aan de eisen van waterschap Rivierenland, met respectievelijk 1.254 m³ en 1.910 m³ berging voor T=10+10% en T=100+10%.

Binnen het plangebied zijn 2 vijvers en 1 wadi aanwezig. Vijver 1 is reeds gerealiseerd, terwijl vijver 2 en de wadi nog worden aangelegd. De waterberging loopt vertraagd leeg naar het oppervlaktewater, terwijl in de wadi het water eveneens wordt geborgen en vertraagd afgevoerd middels drainage.

Tijdens het opstellen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft Weltevreden B.V. nauwkeurig de potentiële milieueffecten van het project geanalyseerd en de relevante wet- en regelgeving toegepast. Het doel was om een gedegen beoordeling te bieden die de besluitvormers in staat stelt om een weloverwogen beslissing te nemen over de verdere stappen in het vergunningsproces. Met de expertise en ervaring van Weltevreden B.V. hebben we ervoor gezorgd dat de vormvrije m.e.r.-beoordeling een compleet en accuraat overzicht biedt van de milieueffecten van het project, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen om de duurzaamheid en milieubescherming te waarborgen.

Daarnaast hebben we als deskundige adviseurs nauw samengewerkt met onze opdrachtgever, De Wielsche Dreef, om ervoor te zorgen dat alle vereiste procedures correct werden gevolgd en alle relevante aspecten in kaart werden gebracht. In ons werk zijn onder andere de volgende onderdelen behandeld en onderbouwd:

 • Topografische kaart
 • Kadstrale percelen contouren locatie vijvers
 • Inrichtingstekening
 • Grondbalans
 • Planalogische inpassing
 • Vergunningen van gemeente
 • Archeologie
 • Geohydrologisch onderzoek
 • Natuur en landschap
 • Belangen van Waterschap Nederland (WNB)
 • Bodemonderzoek

Tijdens het proces hebben we gebruik gemaakt van het expertise en advies van bureau BOOT, een gerenommeerd adviesbureau. Door deze samenwerking konden we onze opdrachtgever voorzien van gedegen advies en expertise op het gebied van milieu-effectrapportage, waterberging en andere relevante aspecten die bij dit project komen kijken.

Het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen is het verkrijgen van de ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi op de locatie Wielsche Dreef te Eck en Wiel. Dit besluit, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, is het resultaat van een zorgvuldige afweging van alle belangen en vereisten

Gedeputeerde Staten van Gelderland. (2024). Besluit op de aanvraag om een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling. [Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland]. Geregistreerd onder zaaknummer 2023-016404.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws