1. Nieuws
  2. Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.
Na enkele jaren leegstand is het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel door de gemeente verkocht aan RdB Real Estate, die de realisatie van appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw en de nieuwbouw van woningen op de locatie van de voormalige praktijklokalen beoogt. In opdracht van RdB Real Estate heeft Weltevreden het bestemmingsplan hiervoor opgesteld.

Het hoofdgebouw van de voormalige LTS betreft een provinciaal monument. De architectonische kenmerken van dit monumentale oostelijke deel blijven behouden, de overige bebouwing werd gesloopt.

De situering van het plangebied nabij een transformatorstation bracht enkele uitdagingen met zich mee waarbij beheerders Enexis en Tennet hun bezorgdheid uitten over de inpassing van alle functies. Tijdens de looptijd van het project veranderde bovendien sommige regelgeving en ontstond een situatie waarbij twee onderzoeksmethodes beide juridisch kloppend waren maar tegenovergestelde uitkomsten gaven.

Vanwege een reeds door Weltevreden ingebouwde ruimte in het plan kon na een aanpassing van de plannen het woningbouwprogramma zelfs worden uitgebreid tijdens het traject terwijl de zorgen over inpassing konden worden weggenomen.

Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan “Meppel – Randweg LTS” door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het zes weken ter inzage heeft gelegen en uiteindelijk in maart 2024 onherroepelijk is geworden.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ wordt een nieuwe, toekomstgerichte bestemming gegeven. Daarnaast wordt op de locatie van de voormalige, gesloopte, praktijklokalen in het westelijke gedeelte van het plangebied twee rijen met maximaal 24 woningen mogelijk gemaakt.

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Randweg aan de Noordkant. De Werkhorst ligt aan de oostkant en vormt daardoor de grens. Aan de zuidkant ligt de bebouwing aan de Westerstouwe. Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de Rachel Ruyschstraat.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarden hebben  met ingang van 31 januari 2024 gedurende zes weken (tot en met 12 maart 2024) voor een ieder ter inzage gelegen. Zie de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ”Meppel – Randweg LTS”

Het bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS en de procedure

Het bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS, opgesteld door Weltevreden uit Bilthoven, is een cruciaal document dat de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van het gebied rondom de Randweg LTS op adres Randweg 1 te Meppel reguleert. Het plan is opgesteld in het kader van de herontwikkeling van de voormalige LTS, dat leeg kwam te staan en niet langer gebruikt werd. Dit gebied is door de gemeente verkocht met als doel herontwikkeling naar woningen. Het ontwikkelplan van RdB Real Estate is geaccepteerd, wat heeft geleid tot het voorliggende bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan bestaat uit een set regels, een verbeelding en een toelichting (met hun bijbehorende bijlagen). De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

Inhoudelijke opzet: Door de gemeente Meppel is een handboek opgesteld. Dit handboek vormt de basis voor de inhoudelijke opzet van de regels en verbeelding van onderhavig bestemmingsplan.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid: Om te achterhalen of dit bestemmingsplan maatschappelijk uitvoerbaar is, wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Tijdens deze procedure zijn verschillende momenten waarop burgers en instanties kunnen reageren op het plan. Deze reacties kunnen aanleiding geven om het plan te wijzigen.

Voorontwerpbestemmingsplan: In de bestemmingsplanprocedure is het verplicht overleg te voeren met verschillende van belang zijnde instanties. Dit is geregeld in artikel 3.1.1 van het Bro. Het houden van inspraak is niet verplicht. De gemeente Meppel hecht er echter waarde aan en heeft in haar Inspraakverordening opgenomen dat een inspraakperiode van 6 weken in een bestemmingsplanprocedure wenselijk is.

Het bevoegd gezag reageert op eventueel ingediende overleg- en inspraakreacties, deze worden waar nodig verwerkt in dit bestemmingsplan. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is het mogelijk de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van indieners van inspraak niet in dit bestemmingsplan te vermelden.

Ontwerpbestemmingsplan: Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, na de behandeling van het overleg en de inspraak. Nadat dit gepubliceerd is in de Staatscourant, op internet en andere geschikte manier, heeft het ontwerpbestemmingsplan na 9 maart 2023 zes weken ter inzage gelegen. Eenieder is daarbij in de gelegenheid een zienswijze op het plan in te dienen. Eventueel ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad voorzien van een antwoord. De eventuele zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen in dit bestemmingsplan. Deze procedure heet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Vastgesteld bestemmingsplan: De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vervolgens vastgesteld. De publicatie van het vaststellingsbesluit vindt in de Staatscourant, op internet en andere geschikte manier plaats (over het algemeen) binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de daaropvolgende inzagetermijn is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd en verkregen.

Vooroverleg: Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’ is in het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voorgelegd aan Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Veiligheidsregio Drenthe, Tennet en Enexis. Van alle partijen is een reactie ontvangen.

Inspraakreacties: Er zijn verschillende inspraakreacties ontvangen, van omwonenden in de omgeving en van de netbeheerder van het transformatorstation. Deze hebben in één geval geleid tot aanpassing van het plan.

Zienswijzen: Er zijn zienswijzen ingediend door Tennet en door Enexis de netbeheerders. Tennet wijst op het bestaan van een richtlijn voor elektromagnetische spanningsvelden waarvan de doorwerking in deze Toelichting is opgenomen, coronageluid op de leidingen en verwijst naar Enexis. Enexis wijst op het aspect geluid. Het plan is hierop aangepast.

De Omgevingswet

Het bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS, is nog voor de nieuwe Omgevingswet in procedure gegaan. Echter met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van het traditionele bestemmingsplan. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  1. Integrale benadering: De Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat niet alleen het bestemmingsplan, maar ook andere instrumenten en belangen worden meegenomen, zoals natuur, water, milieu, erfgoed, en gezondheid.
  2. Omgevingsplan: Het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan regelt alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. Dit omgevingsplan is breder dan het traditionele bestemmingsplan en omvat onder andere regels over bouwen, milieu, water, erfgoed, en ruimtelijke kwaliteit.
  3. Flexibiliteit: Het omgevingsplan biedt meer flexibiliteit dan het traditionele bestemmingsplan. Er kunnen bijvoorbeeld meer algemene regels worden opgenomen die ruimte bieden voor afwijkingen en maatwerk per situatie.
  4. Participatie: De Omgevingswet legt een grotere nadruk op participatie van belanghebbenden bij het opstellen van het omgevingsplan. Gemeenten zijn verplicht om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de totstandkoming van het plan.
  5. Digitalisering: Het omgevingsplan en de procedures worden gedigitaliseerd. Dit betekent dat het plan digitaal raadpleegbaar is en dat procedures online kunnen worden doorlopen. Dit moet de toegankelijkheid en transparantie vergroten.
  6. Overgangsrecht: Bestaande bestemmingsplannen worden onder de Omgevingswet omgezet in een omgevingsplan. Gemeenten krijgen hier een overgangsperiode voor.

Kortom, de Omgevingswet introduceert een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving, waarbij het omgevingsplan een breder instrument is dan het traditionele bestemmingsplan. Dit biedt meer flexibiliteit, vereist participatie van belanghebbenden en wordt ondersteund door digitalisering.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws