1. Nieuws
  2. Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven is betrokken bij deze ontwikkeling als architect voor het ontwerp van het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad, met als doel het om te vormen tot vier bijzondere woonvormen. Na het initiële ontwerp door Mexx Architect heeft Weltevreden B.V. uit Bilthoven het voortouw genomen in het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, waarin niet alleen de plannen werden onderbouwd maar ook het ontwerp zelf.

De aanleiding voor dit project kwam voort uit de intentie van het Leger des Heils Midden Nederland om het pand op te splitsen in vier woningen. Gelegen in de buurt Wold, een deel van de wijk Boswijk in Lelystad, biedt deze locatie gunstige voorzieningen zoals een winkelcentrum, openbaar vervoer en scholen.

Het pand, met een perceeloppervlakte gebouwd in 1980, vormde de basis voor dit plan. Na het ontwerp van Mexx Architect werd de ruimtelijke onderbouwing van essentieel belang, aangezien een vergunningsaanvraag zonder gedegen onderbouwing niet zou worden verleend.

Een ruimtelijke onderbouwing is van cruciaal belang bij vergunningsaanvragen voor het toevoegen van woningen of bestemmingswijzigingen, omdat het de plannen en voorgenomen ontwikkelingen uitvoerig onderbouwt en rechtvaardigt. Het biedt een gedetailleerde analyse van de huidige situatie, de beoogde wijzigingen, en de mogelijke gevolgen ervan op de omgeving. Door alle relevante aspecten, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, en duurzaamheid, te belichten, kan een ruimtelijke onderbouwing potentiële zorgen en bezwaren adresseren en tegelijkertijd aantonen dat het project in overeenstemming is met de geldende regelgeving en beleidsdoelstellingen.

De besluitenhistorie omvatte aanvankelijk enige strijdigheid met de planregels, wat leidde tot een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning. Na advies van diverse beleidsafdelingen werden positieve adviezen afgegeven, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk heeft de gemeente Lelystad de vergunning verstrekt voor de voorgenomen ontwikkeling, nadat de werkzaamheden waren voltooid.

Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken, waaronder de Omgevingsvisie Lelystad 2040 en de Nota Parkeernormen Lelystad. Daarnaast worden diverse ruimtelijke randvoorwaarden beoordeeld, zoals archeologie, bodem, cultuurhistorie, duurzaamheid, ecologie, externe veiligheid, geluid, verkeer en water. Gelukkig vormen deze aspecten geen belemmering voor het plan.

De vergunning van de voorgenomen ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 in Lelystad is inmiddels verstrekt onder Dossiernummer: 10692 in het jaar 2024.

 

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Ander nieuws