1. Nieuws
  2. Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven is betrokken bij deze ontwikkeling als architect voor het ontwerp van het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad, met als doel het om te vormen tot vier bijzondere woonvormen. Na het initiële ontwerp door Mexx Architect heeft Weltevreden B.V. uit Bilthoven het voortouw genomen in het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, waarin niet alleen de plannen werden onderbouwd maar ook het ontwerp zelf.

De aanleiding voor dit project kwam voort uit de intentie van het Leger des Heils Midden Nederland om het pand op te splitsen in vier woningen. Gelegen in de buurt Wold, een deel van de wijk Boswijk in Lelystad, biedt deze locatie gunstige voorzieningen zoals een winkelcentrum, openbaar vervoer en scholen.

Het pand, met een perceeloppervlakte gebouwd in 1980, vormde de basis voor dit plan. Na het ontwerp van Mexx Architect werd de ruimtelijke onderbouwing van essentieel belang, aangezien een vergunningsaanvraag zonder gedegen onderbouwing niet zou worden verleend.

Een ruimtelijke onderbouwing is van cruciaal belang bij vergunningsaanvragen voor het toevoegen van woningen of bestemmingswijzigingen, omdat het de plannen en voorgenomen ontwikkelingen uitvoerig onderbouwt en rechtvaardigt. Het biedt een gedetailleerde analyse van de huidige situatie, de beoogde wijzigingen, en de mogelijke gevolgen ervan op de omgeving. Door alle relevante aspecten, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, en duurzaamheid, te belichten, kan een ruimtelijke onderbouwing potentiële zorgen en bezwaren adresseren en tegelijkertijd aantonen dat het project in overeenstemming is met de geldende regelgeving en beleidsdoelstellingen.

De besluitenhistorie omvatte aanvankelijk enige strijdigheid met de planregels, wat leidde tot een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning. Na advies van diverse beleidsafdelingen werden positieve adviezen afgegeven, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk heeft de gemeente Lelystad de vergunning verstrekt voor de voorgenomen ontwikkeling, nadat de werkzaamheden waren voltooid.

Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken, waaronder de Omgevingsvisie Lelystad 2040 en de Nota Parkeernormen Lelystad. Daarnaast worden diverse ruimtelijke randvoorwaarden beoordeeld, zoals archeologie, bodem, cultuurhistorie, duurzaamheid, ecologie, externe veiligheid, geluid, verkeer en water. Gelukkig vormen deze aspecten geen belemmering voor het plan.

De vergunning van de voorgenomen ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 in Lelystad is inmiddels verstrekt onder Dossiernummer: 10692 in het jaar 2024.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws