1. Nieuws
  2. Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

In opdracht van Trustan Investments uit Utrecht hebben de adviseurs van Weltevreden de projectcoördinatie verricht en de ruimtelijke onderbouwing opgesteld van de voorgenomen binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 te Utrecht. De bestaande situatie bestaat uit een tweetal gebouwen die onderhoudstechnisch in slechte staat verkeren. De beoogde ontwikkeling betreft het slopen van de bestaande bebouwing en om hier nieuwbouw te realiseren bestaande uit zes woningen en twee units zonder woonfunctie op de begaande grond. Hierbij is er een bouwlaag en een kap toegevoegd. Door het toevoegen van een extra bouwlaag sluit het beter aan op de bebouwing eromheen. De zes appartementen krijgen een oppervlakte tussen 36,7 m2 en 50 m2. Omdat er binnen het project de bouwhoogte verhoogd wordt, zijn er afspraken gemaakt met de buren, er worden maatregelen getroffen om het zicht tussen de percelen weg te nemen. De extra bouwlaag neemt ook geen zonlicht weg van de buren. De nieuwe situatie past goed in de ruimtelijke visie van de gemeente. Verdichting van stedelijk gebied, energietransitie en het beperken van autogebruik spelen een grote rol bij de visie, waar het plan zich aan houdt. Naast de ruimtelijke aspecten wordt ook aandacht besteed aan milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water. Kortom, de ruimtelijke onderbouwing biedt een grondige analyse en rechtvaardiging van de voorgestelde ontwikkeling, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen en toegelicht.

 Op 26 januari 2024 heeft de gemeente Utrecht besloten de vergunning voor deze ontwikkeling te verlenen en gepubliceerd via de link: VERGUNNING Kleine Singel Utrecht.

 

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Ander nieuws