1. Nieuws
  2. Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Op verzoek van Richèl Lubbers Architecten uit Utrecht heeft Weltevreden adviseurs in het omgevingsrecht, succesvol de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen aan het adres Doctor Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum

De voorgestelde ontwikkeling voor Doctor Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum, gemeente Gooise Meren, omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw. Deze ontwikkeling is onderbouwd door een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing, waarin wordt aangetoond dat het plan voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen en past binnen de geldende ruimtelijke ordening.

Het plangebied is gelegen in de Bussumse wijk Bussum Centrum, een hoekwoning behorende tot het woningblok Dr. Abraham Kuyperlaan 48-62. Het voorliggende plan voorziet in de vervanging en verticale uitbreiding van het bestaande bijgebouw, waarbij het behoud van ruimtelijke karakteristieken en een goede integratie in de omgeving centraal staan.

De ruimtelijke onderbouwing begint met een gedetailleerde beschrijving van de huidige situatie, inclusief relevante basisgegevens en locatiebeschrijving. Vervolgens worden de plannen toegelicht, inclusief de beoogde situatie en de impact op de omgeving. Het plan wordt getoetst aan de geldende bestemmingsplannen en beleidskaders, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan aspecten zoals bestemming, bouwregels, en welstandscriteria.

Belangrijk is ook de procedurele toelichting, waarin de voorgestelde ontwikkeling wordt geschetst en de stappen richting de omgevingsvergunning worden uiteengezet. Hierbij wordt vermeld dat het plan reeds is getoetst aan de welstandscriteria van de gemeente Gooise Meren en positief is beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed.

Naast de ruimtelijke aspecten wordt ook aandacht besteed aan andere relevante thema’s, zoals archeologie, bodemonderzoek, en ecologie. Het plan houdt rekening met de geldende regelgeving en toont aan dat eventuele risico’s adequaat worden aangepakt.

Kortom, de ruimtelijke onderbouwing biedt een grondige analyse en rechtvaardiging van de voorgestelde ontwikkeling, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen en toegelicht.

Op 1 september 2023 is besloten om de vergunning voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-23-0504 op locatie dr. Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum te verlenen.

 

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws