1. Nieuws
  2. Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Op verzoek van Richèl Lubbers Architecten uit Utrecht heeft Weltevreden adviseurs in het omgevingsrecht, succesvol de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen aan het adres Doctor Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum

De voorgestelde ontwikkeling voor Doctor Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum, gemeente Gooise Meren, omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw. Deze ontwikkeling is onderbouwd door een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing, waarin wordt aangetoond dat het plan voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen en past binnen de geldende ruimtelijke ordening.

Het plangebied is gelegen in de Bussumse wijk Bussum Centrum, een hoekwoning behorende tot het woningblok Dr. Abraham Kuyperlaan 48-62. Het voorliggende plan voorziet in de vervanging en verticale uitbreiding van het bestaande bijgebouw, waarbij het behoud van ruimtelijke karakteristieken en een goede integratie in de omgeving centraal staan.

De ruimtelijke onderbouwing begint met een gedetailleerde beschrijving van de huidige situatie, inclusief relevante basisgegevens en locatiebeschrijving. Vervolgens worden de plannen toegelicht, inclusief de beoogde situatie en de impact op de omgeving. Het plan wordt getoetst aan de geldende bestemmingsplannen en beleidskaders, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan aspecten zoals bestemming, bouwregels, en welstandscriteria.

Belangrijk is ook de procedurele toelichting, waarin de voorgestelde ontwikkeling wordt geschetst en de stappen richting de omgevingsvergunning worden uiteengezet. Hierbij wordt vermeld dat het plan reeds is getoetst aan de welstandscriteria van de gemeente Gooise Meren en positief is beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed.

Naast de ruimtelijke aspecten wordt ook aandacht besteed aan andere relevante thema’s, zoals archeologie, bodemonderzoek, en ecologie. Het plan houdt rekening met de geldende regelgeving en toont aan dat eventuele risico’s adequaat worden aangepakt.

Kortom, de ruimtelijke onderbouwing biedt een grondige analyse en rechtvaardiging van de voorgestelde ontwikkeling, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen en toegelicht.

Op 1 september 2023 is besloten om de vergunning voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-23-0504 op locatie dr. Abraham Kuyperlaan 62 te Bussum te verlenen.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws