1. Nieuws
  2. Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Dankzij een grondige analyse en een goed doordachte ruimtelijke onderbouwing is de ontwikkeling van het bedrijfsperceel aan de Ruigenhoeksedijk te Groenekan succesvol afgerond. Het perceel zal nu worden gebruikt voor “Wonen en tuin”, volgens het aangenomen ontwerpbesluit. Deze locatie, gelegen in het buitengebied buiten de rode contouren, binnen het dorp Groenekan in de gemeente De Bilt,  provincie Utrecht, heeft met overtuigende argumenten medewerking ontvangen voor de transformatie van een niet-agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Ruigenhoeksedijk 55, verscholen in het buitengebied buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van het pittoreske dorp Groenekan in de gemeente De Bilt. Deze provinciale parel van Utrecht kenmerkt zich door zijn idyllische landschap en historische waarde, waarbij het behoud van het buitengebied en de lokale identiteit van cruciaal belang is. Ons voorstel omvat niet alleen de transformatie van een niet-agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning, maar legt ook de nadruk op duurzaamheid, wat essentieel is voor behoud van het buitengebied. Het is zorgvuldig ontworpen om naadloos op te gaan in de lokale maatvoering, met respect voor het landschap van Groenekan en het buitengebied. De transformatie tast de historische en natuurlijke waarde van Groenekan niet aan, en behoudt de identiteit en het karakter van het dorp. Het gebruik van de woning is strategisch gepland om de goede woon- en leefomgeving voor omliggende percelen te behouden, met minimale verstoring van de lokale leefbaarheid. Onze analyse bevestigt dat de transformatie naar wonen geen risico’s met zich meebrengt voor de milieuhygiënische staat van de bodem in dit waardevolle buitengebied. De geluidsbelasting is in overeenstemming met de geldende normen en draagt bij aan het behoud van de rust en sereniteit van Groenekan. De voorgestelde transformatie waarborgt dat de cultuurhistorie van de molenbiotoop onaangetast blijft, met bebouwing die onder de maximale bouwhoogte blijft. Onze analyse benadrukt niet alleen verkeersafname, maar ook een reeds beschikbare en goed gemotiveerde ontsluiting, wat cruciaal is voor een efficiënte integratie in het dorp. Het ontwerp waarborgt ecologische belangen, met gesloten bebouwing, ongeschikte materialen en continu gebruik dat depositie van stikstof op Natura2000-gebieden uitsluit. De water(plan)toets is niet relevant geacht, gezien de afname van verharding en de functiewijziging die in lijn is met duurzaam watermanagement.

 

De gedetailleerde onderbouwing en haalbaarheidsanalyse van Weltevreden hebben geleid tot de planologische wijziging van Ruigenhoeksedijk 55 en hebben ook aangetoond dat onze aanpak in lijn is met de lokale visie en regelgeving. We kijken uit naar de succesvolle implementatie van dit project, dat niet alleen een duurzame transformatie vertegenwoordigt maar ook een positieve bijdrage levert aan het behoud van de lokale omgevingskwaliteit.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.

Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Weltevreden uit Bilthoven leidde de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen op Lindenlaan 75 in Groenekan, inclusief bestemmingsplan, coördinatie, en een anterieure overeenkomst met de gemeente. Het plan, in lijn met nationale en provinciale beleidskaders, omvat sloop, nieuwbouw, terreinherinrichting, en nieuwe parkeer- en verkeersvoorzieningen. Het landschapsplan benadrukt natuurwaarden. Geen strijdigheid met het Barro betreft radarverstoring. Kortom, het plan maakt herontwikkeling tot twee woningen mogelijk, rekening houdend met ruimtelijke, milieu- en beleidsaspecten op nationaal en provinciaal niveau.

Ander nieuws