1. Nieuws
  2. Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Dankzij een grondige analyse en een goed doordachte ruimtelijke onderbouwing is de ontwikkeling van het bedrijfsperceel aan de Ruigenhoeksedijk te Groenekan succesvol afgerond. Het perceel zal nu worden gebruikt voor “Wonen en tuin”, volgens het aangenomen ontwerpbesluit. Deze locatie, gelegen in het buitengebied buiten de rode contouren, binnen het dorp Groenekan in de gemeente De Bilt,  provincie Utrecht, heeft met overtuigende argumenten medewerking ontvangen voor de transformatie van een niet-agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Ruigenhoeksedijk 55, verscholen in het buitengebied buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van het pittoreske dorp Groenekan in de gemeente De Bilt. Deze provinciale parel van Utrecht kenmerkt zich door zijn idyllische landschap en historische waarde, waarbij het behoud van het buitengebied en de lokale identiteit van cruciaal belang is. Ons voorstel omvat niet alleen de transformatie van een niet-agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning, maar legt ook de nadruk op duurzaamheid, wat essentieel is voor behoud van het buitengebied. Het is zorgvuldig ontworpen om naadloos op te gaan in de lokale maatvoering, met respect voor het landschap van Groenekan en het buitengebied. De transformatie tast de historische en natuurlijke waarde van Groenekan niet aan, en behoudt de identiteit en het karakter van het dorp. Het gebruik van de woning is strategisch gepland om de goede woon- en leefomgeving voor omliggende percelen te behouden, met minimale verstoring van de lokale leefbaarheid. Onze analyse bevestigt dat de transformatie naar wonen geen risico’s met zich meebrengt voor de milieuhygiënische staat van de bodem in dit waardevolle buitengebied. De geluidsbelasting is in overeenstemming met de geldende normen en draagt bij aan het behoud van de rust en sereniteit van Groenekan. De voorgestelde transformatie waarborgt dat de cultuurhistorie van de molenbiotoop onaangetast blijft, met bebouwing die onder de maximale bouwhoogte blijft. Onze analyse benadrukt niet alleen verkeersafname, maar ook een reeds beschikbare en goed gemotiveerde ontsluiting, wat cruciaal is voor een efficiënte integratie in het dorp. Het ontwerp waarborgt ecologische belangen, met gesloten bebouwing, ongeschikte materialen en continu gebruik dat depositie van stikstof op Natura2000-gebieden uitsluit. De water(plan)toets is niet relevant geacht, gezien de afname van verharding en de functiewijziging die in lijn is met duurzaam watermanagement.

 

De gedetailleerde onderbouwing en haalbaarheidsanalyse van Weltevreden hebben geleid tot de planologische wijziging van Ruigenhoeksedijk 55 en hebben ook aangetoond dat onze aanpak in lijn is met de lokale visie en regelgeving. We kijken uit naar de succesvolle implementatie van dit project, dat niet alleen een duurzame transformatie vertegenwoordigt maar ook een positieve bijdrage levert aan het behoud van de lokale omgevingskwaliteit.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws