1. Nieuws
  2. Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

In opdracht van de gemeente Oss heeft Weltevreden een rapport opgesteld in verband met de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp aan de Raadhuislaan 14 te Oss.

Dit rapport onderzoekt de molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust in Oss, gemeente Oss, die binnen 500 meter van de molen plaatsvindt. Het doel is de effecten van de nieuwbouw op de windvang van stellingmolen Zeldenrust vast te stellen, uitgevoerd door Weltevreden B.V. in opdracht van de gemeente Oss.

De molen, ook bekend als De Zwaluw, dateert uit 1860 en werd in 1977 herbouwd. Eigendom van de gemeente Oss, heeft de molen een hoogte van 9 meter en een vlucht van 25 meter. Tevens wordt de geschiedenis van de molen belicht, waarin deze in 1971 door de gemeente werd verworven en in 1978 gerestaureerd werd, resulterend in de status van rijksmonument in 1973.

Het juridisch kader met betrekking tot de molenbiotoop en de bescherming ervan wordt besproken, inclusief provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, en de Omgevingsverordening Noord-Brabant, evenals gemeentelijk beleid opgenomen in het bestemmingsplan ‘Midden Noord – Oss – 2012’.

De analyse van de molenbiotoop omvat factoren zoals windrichting, windsnelheid, en bestaande obstakels. De molenbiotoopformule van Vereniging De Hollandse Molen wordt gebruikt om te bepalen of de nieuwbouw de windvang van de molen aantast. De conclusie is dat ondanks enkele reeds aanwezige obstakels, de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van molen Zeldenrust. Aanbevelingen worden gedaan voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening, met aandacht voor het belang van de molen en haar biotoop.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Weltevreden uit Bilthoven leidde de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen op Lindenlaan 75 in Groenekan, inclusief bestemmingsplan, coördinatie, en een anterieure overeenkomst met de gemeente. Het plan, in lijn met nationale en provinciale beleidskaders, omvat sloop, nieuwbouw, terreinherinrichting, en nieuwe parkeer- en verkeersvoorzieningen. Het landschapsplan benadrukt natuurwaarden. Geen strijdigheid met het Barro betreft radarverstoring. Kortom, het plan maakt herontwikkeling tot twee woningen mogelijk, rekening houdend met ruimtelijke, milieu- en beleidsaspecten op nationaal en provinciaal niveau.

Ander nieuws