1. Nieuws
  2. Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht heeft het aangenomen bestemmingsplan en gehele projectcoördinatie voor de ontwikkeling op het adres Lindenlaan 75 in Groenekan verzorgt.

Het bestemmingsplan is opgesteld vanwege de geplande ontwikkeling van twee vrijstaande woningen op het adres Lindenlaan 75 in Groenekan. Het gebied maakte voorheen deel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’. In eerdere besprekingen is aangegeven dat het college positief staat tegenover de ontwikkeling, onder voorwaarden. Een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is opgesteld om de ruimtelijke voorwaarden en financiële afspraken vast te leggen.

Het plan behelst een functiewijziging van ‘Maatschappelijk – 1’ naar ‘Wonen’, waardoor twee extra woningen kunnen worden gebouwd. Het gebied betreft een kadastraal perceel in Groenekan in het buitengebied van de gemeente de Bilt en heeft enkele specifieke bestemmingen en aanduidingen, zoals ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’. Er is een paraplubestemmingsplan van toepassing, maar dat heeft geen directe relevantie voor dit specifieke plan.

Het plan omvat de sloop van bestaande bebouwing, de bouw van twee vrijstaande woningen, en de herinrichting van het terrein. Er wordt ook een nieuwe parkeer- en verkeerssituatie gecreëerd. Het landschapsplan benadrukt de natuurlijke waarden van het gebied, inclusief de aanleg van houtsingels en behoud van bomen.

Het door Weltevreden opgestelde bestemmingsplan verwijst naar verschillende beleidskaders, zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de Correctieve Herziening Bestemmingsplannen De Bilt, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), en de Omgevingswet. De conclusie is dat het initiatief in overeenstemming is met de geldende beleidskaders en geen negatieve impact heeft op nationale belangen, natuurgebieden, en landschappen.

De tekst behandelt ook de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’, waaruit blijkt dat het plan voldoet aan de voorwaarden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Er wordt ook ingegaan op provinciaal beleid, met specifieke verwijzingen naar de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. De conclusie is dat het plan past binnen provinciaal beleid, rekening houdend met aspecten zoals waterkwaliteit, landschappelijke inpassing, en cultuurhistorische waarden.

Tot slot wordt ingegaan op het Barro, waarbij wordt benadrukt dat het plan geen strijdigheid vertoont met de regels met betrekking tot radarverstoring in het gebied van de militaire radar van Soesterberg.

 In het algemeen maakt het plan het mogelijk om het gebied te herontwikkelen tot twee woningen, rekening houdend met verschillende ruimtelijke, milieu- en beleidsaspecten. Het document toont aan dat het initiatief voldoet aan diverse voorwaarden en beleidskaders op nationaal en provinciaal niveau.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.

Ander nieuws