1. Nieuws
  2. Twee vrijstaande woningen in het buitengebied van Groenekan, gemeente de Bilt (provincie Utrecht)

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht heeft het aangenomen bestemmingsplan en gehele projectcoördinatie voor de ontwikkeling op het adres Lindenlaan 75 in Groenekan verzorgt.

Het bestemmingsplan is opgesteld vanwege de geplande ontwikkeling van twee vrijstaande woningen op het adres Lindenlaan 75 in Groenekan. Het gebied maakte voorheen deel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’. In eerdere besprekingen is aangegeven dat het college positief staat tegenover de ontwikkeling, onder voorwaarden. Een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is opgesteld om de ruimtelijke voorwaarden en financiële afspraken vast te leggen.

Het plan behelst een functiewijziging van ‘Maatschappelijk – 1’ naar ‘Wonen’, waardoor twee extra woningen kunnen worden gebouwd. Het gebied betreft een kadastraal perceel in Groenekan in het buitengebied van de gemeente de Bilt en heeft enkele specifieke bestemmingen en aanduidingen, zoals ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’. Er is een paraplubestemmingsplan van toepassing, maar dat heeft geen directe relevantie voor dit specifieke plan.

Het plan omvat de sloop van bestaande bebouwing, de bouw van twee vrijstaande woningen, en de herinrichting van het terrein. Er wordt ook een nieuwe parkeer- en verkeerssituatie gecreëerd. Het landschapsplan benadrukt de natuurlijke waarden van het gebied, inclusief de aanleg van houtsingels en behoud van bomen.

Het door Weltevreden opgestelde bestemmingsplan verwijst naar verschillende beleidskaders, zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de Correctieve Herziening Bestemmingsplannen De Bilt, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), en de Omgevingswet. De conclusie is dat het initiatief in overeenstemming is met de geldende beleidskaders en geen negatieve impact heeft op nationale belangen, natuurgebieden, en landschappen.

De tekst behandelt ook de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’, waaruit blijkt dat het plan voldoet aan de voorwaarden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Er wordt ook ingegaan op provinciaal beleid, met specifieke verwijzingen naar de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. De conclusie is dat het plan past binnen provinciaal beleid, rekening houdend met aspecten zoals waterkwaliteit, landschappelijke inpassing, en cultuurhistorische waarden.

Tot slot wordt ingegaan op het Barro, waarbij wordt benadrukt dat het plan geen strijdigheid vertoont met de regels met betrekking tot radarverstoring in het gebied van de militaire radar van Soesterberg.

 In het algemeen maakt het plan het mogelijk om het gebied te herontwikkelen tot twee woningen, rekening houdend met verschillende ruimtelijke, milieu- en beleidsaspecten. Het document toont aan dat het initiatief voldoet aan diverse voorwaarden en beleidskaders op nationaal en provinciaal niveau.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Ander nieuws