1. Nieuws
  2. Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht heeft met toewijding en professionaliteit het participatietraject verzorgd in opdracht van en in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum. Deze opdracht vereiste niet alleen diepgaande kennis van het omgevingsrecht, maar ook een scherp oog voor de behoeften en zorgen van de bewoners in het Riebeeckkwartier.

Op dinsdagavond 19 september 2023 organiseerde de adviseurs, in opdracht van en in samenwerking met Bun Projectontwikkeling, de tweede buurtbijeenkomst. Het succes van deze avond getuigde van ons doeltreffende werk. Na een overzichtelijke presentatie van de plannen werden de aanwezigen op een zorgvuldige en betrokken manier betrokken bij de discussies over de onderwerpen die het meest relevant waren voor de bewoners. Deze aanpak zorgde niet alleen voor een open dialoog, maar stelde ons ook in staat waardevolle inzichten te verzamelen die van essentieel belang waren voor het verdere verloop van het project.

De bijdragen van alle aanwezigen werden met waardering ontvangen. Als Weltevreden hebben wij een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van deze waardevolle discussies. Ons vermogen om een evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende belanghebbenden toont onze professionele aanpak.

Bovendien heeft Weltevreden niet alleen een rol gehad in het participatietraject. Ook hebben wij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld voor de voorgenomen ontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum. Het ontwikkelplan (LOP) in de gemeente Hilversum is een strategisch document dat gericht is op het systematisch en geïntegreerd aanpakken van de ontwikkeling van een specifieke locatie binnen de gemeente. Het LOP is bedoeld om een duidelijke visie en richting te verschaffen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het plan omvat een gedetailleerde beschrijving van de beoogde ontwikkelingen, inclusief stedenbouwkundige aspecten, architectonische kenmerken, en eventuele functieveranderingen.

Binnen het LOP worden vaak ook beleidskaders vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende wet- en regelgeving op zowel lokaal als nationaal niveau. Milieu- en omgevingsaspecten, verkeersvraagstukken, parkeeraspecten en duurzaamheidsaspecten worden eveneens geïntegreerd om een holistische benadering van de locatieontwikkeling te waarborgen. Het LOP fungeert als een leidraad voor zowel publieke als private stakeholders, waaronder projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties, bewoners en andere belanghebbenden. Het doel is om de ontwikkeling van de locatie in goede banen te leiden, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid worden gewaarborgd. Het LOP biedt een raamwerk voor het nemen van beslissingen en het sturen van de ruimtelijke inrichting op een manier die aansluit bij de visie en belangen van zowel de gemeente als de lokale gemeenschap. Deze grondige aanpak getuigt van ons diepgaande begrip van zowel de juridische als de stedenbouwkundige aspecten van het project.

Nieuws & Projecten

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project omvat de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor herindeling, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De vergunning is succesvol verkregen door een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die voldoet aan stedenbouwkundige eisen. De gemeente behandelt het plan volgens de kruimelgevallenregeling van de Wabo, ondanks enkele afwijkingen, vanwege argumenten zoals de solitaire ligging, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door sociale huurwoningen en een woon-werkconcept. In het kort, de vergunning is verkregen dankzij zorgvuldige planning en ondanks uitdagingen door specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Ander nieuws