1. Nieuws
  2. Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht heeft met toewijding en professionaliteit het participatietraject verzorgd in opdracht van en in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum. Deze opdracht vereiste niet alleen diepgaande kennis van het omgevingsrecht, maar ook een scherp oog voor de behoeften en zorgen van de bewoners in het Riebeeckkwartier.

Op dinsdagavond 19 september 2023 organiseerde de adviseurs, in opdracht van en in samenwerking met Bun Projectontwikkeling, de tweede buurtbijeenkomst. Het succes van deze avond getuigde van ons doeltreffende werk. Na een overzichtelijke presentatie van de plannen werden de aanwezigen op een zorgvuldige en betrokken manier betrokken bij de discussies over de onderwerpen die het meest relevant waren voor de bewoners. Deze aanpak zorgde niet alleen voor een open dialoog, maar stelde ons ook in staat waardevolle inzichten te verzamelen die van essentieel belang waren voor het verdere verloop van het project.

De bijdragen van alle aanwezigen werden met waardering ontvangen. Als Weltevreden hebben wij een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van deze waardevolle discussies. Ons vermogen om een evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende belanghebbenden toont onze professionele aanpak.

Bovendien heeft Weltevreden niet alleen een rol gehad in het participatietraject. Ook hebben wij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld voor de voorgenomen ontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum. Het ontwikkelplan (LOP) in de gemeente Hilversum is een strategisch document dat gericht is op het systematisch en geïntegreerd aanpakken van de ontwikkeling van een specifieke locatie binnen de gemeente. Het LOP is bedoeld om een duidelijke visie en richting te verschaffen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het plan omvat een gedetailleerde beschrijving van de beoogde ontwikkelingen, inclusief stedenbouwkundige aspecten, architectonische kenmerken, en eventuele functieveranderingen.

Binnen het LOP worden vaak ook beleidskaders vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende wet- en regelgeving op zowel lokaal als nationaal niveau. Milieu- en omgevingsaspecten, verkeersvraagstukken, parkeeraspecten en duurzaamheidsaspecten worden eveneens geïntegreerd om een holistische benadering van de locatieontwikkeling te waarborgen. Het LOP fungeert als een leidraad voor zowel publieke als private stakeholders, waaronder projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties, bewoners en andere belanghebbenden. Het doel is om de ontwikkeling van de locatie in goede banen te leiden, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid worden gewaarborgd. Het LOP biedt een raamwerk voor het nemen van beslissingen en het sturen van de ruimtelijke inrichting op een manier die aansluit bij de visie en belangen van zowel de gemeente als de lokale gemeenschap. Deze grondige aanpak getuigt van ons diepgaande begrip van zowel de juridische als de stedenbouwkundige aspecten van het project.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Ander nieuws