1. Nieuws
  2. Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht heeft het voorrecht gehad om als ruimtelijk adviseur betrokken te zijn bij een opmerkelijk project in Diemen, met betrekking tot het kantoorgebouw Wisselwerking 22- (24). Dit project, geleid door Lighthouse Instruments, heeft een boeiend traject doorlopen dat de complexiteit van ruimtelijke ordening en wetgeving heeft blootgelegd.

Onze betrokkenheid begon met de identificatie van het potentieel van deze locatie. Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht begrepen we de noodzaak van planologische zekerheid om de beoogde vestiging van Lighthouse Instruments te realiseren. Een koopovereenkomst was opgesteld, maar met belangrijke voorbehouden die afhankelijk waren van de haalbaarheid van het project binnen het geldende bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bood aanvankelijk weinig duidelijkheid over de toegestane activiteiten op deze locatie. Hoewel de activiteiten van Lighthouse Instruments vergelijkbaar waren met kantoorwerkzaamheden, ontbrak een precieze definitie in het bestemmingsplan. Dit leidde tot de noodzaak om rechtszekerheid te verkrijgen via een omgevingsvergunningaanvraag.

Een cruciale vraag rees: was een omgevingsvergunning wel echt noodzakelijk, of was er ruimte voor interpretatie door het bevoegd gezag? Deze vraagstukken vereisten diepgaande juridische en ruimtelijke expertise om tot een oplossing te komen. De huidige eigenaar van het pand verleende een machtiging voor de aanvraag, wat een belangrijke stap was in de richting van het realiseren van dit project.

Bij Lighthouse Instruments draait alles om precisie, en hun werk met laserinstrumenten om materialen te testen en rapportages op te stellen is van cruciaal belang voor verschillende sectoren. Deze metingen worden uitgevoerd in afgesloten containers en hebben geen milieuzonering nodig. Momenteel is Lighthouse Instruments gevestigd op het Science Park Amsterdam, maar Wisselwerking 22 zal fungeren als hun Europese hoofdkantoor.

Veiligheid staat voorop in de dagelijkse werkzaamheden van Lighthouse Instruments. Beschermende kleding of accessoires zijn niet nodig, omdat de producten in hermetisch afgesloten containers worden aangeleverd en blijven tijdens het analyseren. Verkeersbewegingen voor deze activiteiten zijn beperkt tot 6 tot 10 keer per week, met licht vervoer van minder dan 3,5 ton, wat binnen de normale gang van zaken voor kantooractiviteiten valt.

Het bestemmingsplan bood geen expliciete afwijkingsmogelijkheid voor dit specifieke gebruik, wat leidde tot de aanvraag van een omgevingsvergunning binnenplans afwijken. Dit was gebaseerd op de impliciete mogelijkheid om vergelijkbare activiteiten toe te staan, zoals vastgelegd in artikel 1 van de bestemmingsregels.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de vergunning met succes is verleend. Dit betekent niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Lighthouse Instruments, maar ook een bevestiging van ons werk als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht. De beoordeling van aspecten zoals externe veiligheid, geluid, milieuzonering, verkeer en parkeren heeft geen verdere beperkingen opgelegd, wat een positieve stap is voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht zijn we trots op onze rol in dit project en feliciteren we Lighthouse Instruments met deze belangrijke prestatie.

Op 10 august 2023 is besloten om de omgevingsvergunning  voor Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Wisselwerking 22 te Diemen te verlenen.

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project omvat de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor herindeling, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De vergunning is succesvol verkregen door een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die voldoet aan stedenbouwkundige eisen. De gemeente behandelt het plan volgens de kruimelgevallenregeling van de Wabo, ondanks enkele afwijkingen, vanwege argumenten zoals de solitaire ligging, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door sociale huurwoningen en een woon-werkconcept. In het kort, de vergunning is verkregen dankzij zorgvuldige planning en ondanks uitdagingen door specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Ander nieuws