1. Nieuws
  2. Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht heeft het voorrecht gehad om als ruimtelijk adviseur betrokken te zijn bij een opmerkelijk project in Diemen, met betrekking tot het kantoorgebouw Wisselwerking 22- (24). Dit project, geleid door Lighthouse Instruments, heeft een boeiend traject doorlopen dat de complexiteit van ruimtelijke ordening en wetgeving heeft blootgelegd.

Onze betrokkenheid begon met de identificatie van het potentieel van deze locatie. Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht begrepen we de noodzaak van planologische zekerheid om de beoogde vestiging van Lighthouse Instruments te realiseren. Een koopovereenkomst was opgesteld, maar met belangrijke voorbehouden die afhankelijk waren van de haalbaarheid van het project binnen het geldende bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bood aanvankelijk weinig duidelijkheid over de toegestane activiteiten op deze locatie. Hoewel de activiteiten van Lighthouse Instruments vergelijkbaar waren met kantoorwerkzaamheden, ontbrak een precieze definitie in het bestemmingsplan. Dit leidde tot de noodzaak om rechtszekerheid te verkrijgen via een omgevingsvergunningaanvraag.

Een cruciale vraag rees: was een omgevingsvergunning wel echt noodzakelijk, of was er ruimte voor interpretatie door het bevoegd gezag? Deze vraagstukken vereisten diepgaande juridische en ruimtelijke expertise om tot een oplossing te komen. De huidige eigenaar van het pand verleende een machtiging voor de aanvraag, wat een belangrijke stap was in de richting van het realiseren van dit project.

Bij Lighthouse Instruments draait alles om precisie, en hun werk met laserinstrumenten om materialen te testen en rapportages op te stellen is van cruciaal belang voor verschillende sectoren. Deze metingen worden uitgevoerd in afgesloten containers en hebben geen milieuzonering nodig. Momenteel is Lighthouse Instruments gevestigd op het Science Park Amsterdam, maar Wisselwerking 22 zal fungeren als hun Europese hoofdkantoor.

Veiligheid staat voorop in de dagelijkse werkzaamheden van Lighthouse Instruments. Beschermende kleding of accessoires zijn niet nodig, omdat de producten in hermetisch afgesloten containers worden aangeleverd en blijven tijdens het analyseren. Verkeersbewegingen voor deze activiteiten zijn beperkt tot 6 tot 10 keer per week, met licht vervoer van minder dan 3,5 ton, wat binnen de normale gang van zaken voor kantooractiviteiten valt.

Het bestemmingsplan bood geen expliciete afwijkingsmogelijkheid voor dit specifieke gebruik, wat leidde tot de aanvraag van een omgevingsvergunning binnenplans afwijken. Dit was gebaseerd op de impliciete mogelijkheid om vergelijkbare activiteiten toe te staan, zoals vastgelegd in artikel 1 van de bestemmingsregels.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de vergunning met succes is verleend. Dit betekent niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Lighthouse Instruments, maar ook een bevestiging van ons werk als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht. De beoordeling van aspecten zoals externe veiligheid, geluid, milieuzonering, verkeer en parkeren heeft geen verdere beperkingen opgelegd, wat een positieve stap is voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht zijn we trots op onze rol in dit project en feliciteren we Lighthouse Instruments met deze belangrijke prestatie.

Op 10 august 2023 is besloten om de omgevingsvergunning  voor Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Wisselwerking 22 te Diemen te verlenen.

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws