1. Nieuws
  2. Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

In de wijk Overvecht aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht heeft de gemeente Utrecht conform beleid een omgevingsvergunning voor herindeling in het bestaande bebouwing verleend. De aanvraag gaat over het vergroten van de plint van een flatgebouw ten behoeve van het splitsen van 8 woningen naar 12 woningen.

Middels een vergunningsaanvraag en bijbehorende noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat onderhavig plan van voldoende ruimtelijke kwaliteit is en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit mooie project in opdracht van initiatiefnemer Woningcorporatie BoEx is een resultaat van de samenwerking tussen Mex architects en Weltevreden – Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven. Bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning is het belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van onder andere onderstaande uitdagingen. 

In overeenstemming met de kruimelgevallenregeling op basis van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de gemeente Utrecht aangegeven dat zij de behandeling van dit plan op zich zal nemen. Deze kruimelgevallenregeling stelt dat ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen worden vergund via een omgevingsvergunning op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), zonder dat een uitgebreide toetsing van het plan in de vorm van een uitgebreide omgevingsprocedure nodig is. Hierdoor zal een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning worden gevolgd.

Dit plan doet een beroep op Bor, Bijlage II, artikel 4, lid 9, waarin staat dat binnen de bebouwde kom van een gemeente een omgevingsvergunning kan worden verleend voor wijzigingen of uitbreidingen van bestaande bouwwerken (bijvoorbeeld extra woningen of ruimte voor aan huis verbonden beroepen) zonder dat het bouwoppervlak en/of het bouwvolume wordt vergroot. Hetzelfde geldt voor bouwactiviteiten die betrekking hebben op het gewijzigde gebruik.

Het voorgestelde plan omvat niet alleen een herindeling van de begane grond, maar ook een uitbreiding ervan, wat niet voldoet aan de voorwaarden van lid 9, omdat het bouwvolume en de bebouwde oppervlakte toenemen. Desondanks heeft de gemeente Utrecht aangegeven bereid te zijn om dit plan te behandelen volgens de kruimelgevallenregeling. Hier zijn enkele argumenten die pleiten voor de behandeling van dit plan via deze regeling:

  1. Het betreft een solitaire, vrijstaande portiekflat, omgeven door openbare ruimte, zoals een park, voetgangersgebied en parkeerplaatsen. Hierdoor zijn er geen direct aangrenzende buren die waarschijnlijk bezwaren tegen het plan zullen indienen.
  2. Binnenstedelijke verdichting is een van de voorwaarden van de kruimelgevallenregeling. Dit plan draagt bij aan verdichting binnen de bestaande bebouwde kom door woningen toe te voegen door middel van herindeling en uitbreiding van de begane grond.
  3. De nieuwe woningen zullen worden verhuurd in het sociale huursegment, en er wordt een woon-werkconcept geïntroduceerd voor alle twaalf woningen. Deze elementen dragen bij aan de verbetering van de wijk.

Het aanvragen van een vergunning kan soms ingewikkeld zijn, vooral wanneer er strikte eisen gelden of extra voorwaarden van toepassing zijn vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor een bepaald gebied. Niettemin is het haalbaar om hiermee om te gaan door deze vereisten duidelijk te beschrijven in de vereiste ruimtelijke onderbouwing en te laten zien dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de juiste stedenbouwkundige planning.

Op 3 juli 2023 is de omgevingsvergunning HZ_WABO-23-13525, het vergroten van de plint van een flatgebouw ten behoeve van het splitsen van 8 woningen naar 12 woningen, Hanoidreef 94 te Utrecht, HZ_WABO-23-13525 verleend.

 

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws