1. Nieuws
  2. Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

In de wijk Overvecht aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht heeft de gemeente Utrecht conform beleid een omgevingsvergunning voor herindeling in het bestaande bebouwing verleend. De aanvraag gaat over het vergroten van de plint van een flatgebouw ten behoeve van het splitsen van 8 woningen naar 12 woningen.

Middels een vergunningsaanvraag en bijbehorende noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat onderhavig plan van voldoende ruimtelijke kwaliteit is en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit mooie project in opdracht van initiatiefnemer Woningcorporatie BoEx is een resultaat van de samenwerking tussen Mex architects en Weltevreden – Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven. Bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning is het belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van onder andere onderstaande uitdagingen. 

In overeenstemming met de kruimelgevallenregeling op basis van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de gemeente Utrecht aangegeven dat zij de behandeling van dit plan op zich zal nemen. Deze kruimelgevallenregeling stelt dat ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen worden vergund via een omgevingsvergunning op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), zonder dat een uitgebreide toetsing van het plan in de vorm van een uitgebreide omgevingsprocedure nodig is. Hierdoor zal een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning worden gevolgd.

Dit plan doet een beroep op Bor, Bijlage II, artikel 4, lid 9, waarin staat dat binnen de bebouwde kom van een gemeente een omgevingsvergunning kan worden verleend voor wijzigingen of uitbreidingen van bestaande bouwwerken (bijvoorbeeld extra woningen of ruimte voor aan huis verbonden beroepen) zonder dat het bouwoppervlak en/of het bouwvolume wordt vergroot. Hetzelfde geldt voor bouwactiviteiten die betrekking hebben op het gewijzigde gebruik.

Het voorgestelde plan omvat niet alleen een herindeling van de begane grond, maar ook een uitbreiding ervan, wat niet voldoet aan de voorwaarden van lid 9, omdat het bouwvolume en de bebouwde oppervlakte toenemen. Desondanks heeft de gemeente Utrecht aangegeven bereid te zijn om dit plan te behandelen volgens de kruimelgevallenregeling. Hier zijn enkele argumenten die pleiten voor de behandeling van dit plan via deze regeling:

  1. Het betreft een solitaire, vrijstaande portiekflat, omgeven door openbare ruimte, zoals een park, voetgangersgebied en parkeerplaatsen. Hierdoor zijn er geen direct aangrenzende buren die waarschijnlijk bezwaren tegen het plan zullen indienen.
  2. Binnenstedelijke verdichting is een van de voorwaarden van de kruimelgevallenregeling. Dit plan draagt bij aan verdichting binnen de bestaande bebouwde kom door woningen toe te voegen door middel van herindeling en uitbreiding van de begane grond.
  3. De nieuwe woningen zullen worden verhuurd in het sociale huursegment, en er wordt een woon-werkconcept geïntroduceerd voor alle twaalf woningen. Deze elementen dragen bij aan de verbetering van de wijk.

Het aanvragen van een vergunning kan soms ingewikkeld zijn, vooral wanneer er strikte eisen gelden of extra voorwaarden van toepassing zijn vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor een bepaald gebied. Niettemin is het haalbaar om hiermee om te gaan door deze vereisten duidelijk te beschrijven in de vereiste ruimtelijke onderbouwing en te laten zien dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de juiste stedenbouwkundige planning.

Op 3 juli 2023 is de omgevingsvergunning HZ_WABO-23-13525, het vergroten van de plint van een flatgebouw ten behoeve van het splitsen van 8 woningen naar 12 woningen, Hanoidreef 94 te Utrecht, HZ_WABO-23-13525 verleend.

 

 

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws