1. Nieuws
  2. Omgevingsvergunning Breukelen Gemeente Stichtse Vecht, het realiseren van 3 extra appartementen.

In de wijk Breukelen Noord (CBS) aan Straatweg 137 te Breukelen heeft de gemeente Stichtse Vecht conform beleid een omgevingsvergunning voor herindeling in het bestaande bebouwing verleend. De aanvraag gaat over het realiseren van een kleinschalig woningcomplex met vier woningen, hierbij worden 3 extra appartementen gerealiseerd.

Middels een vergunningsaanvraag en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat onderhavig plan van voldoende ruimtelijke kwaliteit is en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Mex architects en Weltevreden – Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven.

Bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning is het belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van onder andere onderstaande uitdagingen. Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor het realiseren van deze 3 extra appartementen aan de Straatweg 137 Breukelen de ruimtelijke procedure verzorgd.

De gemeente Stichtse Vecht zet in op het toevoegen van betaalbare woningen. Dat hoeft niet alleen middels nieuwbouw, maar kan ook door transformaties uit te voeren. Buiten het centrumgebied kunnen voormalige winkel- en kantoorpanden worden getransformeerd naar (betaalbare) woningen. De gemeente Stichtse Vecht heeft in deze actualisatie beleid ten aanzien van het aanbod van middenhuurwoningen opgenomen. De gemeente ambieert een vergroting van 20% van het aanbod middeldure en vrijesectorwoningen. De gevraagde huurprijs voor deze woningen dient echter in verhouding te staan tot de kwaliteit van het aanbod (locatie, woningtype, woonoppervlak, voorzieningen, etc.). Het plangebied ligt in de kern Breukelen. De ontwikkeling omvat zowel bovenwoningen als grondgebonden woningen en draagt zodoende bij aan de ambitie om binnen het middeldure huursegment een divers aanbod te realiseren.  

Het plangebied ligt in het welstandsgebied met een ‘gewoon’ welstandsniveau. De wijzigingen aan het bestaande pand beperken zich tot de wijziging van de voor- en achtergevel. Het pand is geen monument. In de beoogde situatie worden de voorgevel ingericht ten behoeve van een woonfunctie. De roldeur, reclame-uitingen en het vele glas in de pui worden verwijderd en maken plaats voor gevelelementen die passen bij de stijl van de bestaande woning, het zuidelijke deel van de voorgevel. De achtergevel wordt gezien als welstandsluw.

De gemeente Stichtse Vecht wilde voor het aspect ecologie borgen dat de transformatie niet leidt tot de vernietiging van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Alhoewel er bij dit plan geen bouwmassa wordt toegevoegd of wordt verwijderd, worden er wel diverse ingrepen aan de buitenzijde van het pand gedaan. Dit zijn echter geen uitgebreide wijzigingen, uitsluitend wijzigingen in de voor- en achtergevel van de begane grond. De verwachting is niet dat deze wijziging leidt tot verstoring van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Een verkennend ecologisch onderzoek is zodoende aangetoond niet noodzakelijk gebleken, omdat werkzaamheden aan de gevel beperkt blijven tot de begane grond.

Het verkrijgen van een vergunning kan een complex proces zijn, zeker als er sprake is van kritische randvoorwaarden of aanvullende voorwaarden vanwege gebiedspecifiek beleid. Toch is het mogelijk door dit specifiek te verwoorden in de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing en aan te tonen dat een ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Op 15 juni 2023 is de vergunning voor de transformatie van herindeling waarbij 3 extra appartementen worden gerealiseerd in de bestaande gebouw verleend.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws