1. Nieuws
  2. Omgevingsvergunning Breukelen Gemeente Stichtse Vecht, het realiseren van 3 extra appartementen.

In de wijk Breukelen Noord (CBS) aan Straatweg 137 te Breukelen heeft de gemeente Stichtse Vecht conform beleid een omgevingsvergunning voor herindeling in het bestaande bebouwing verleend. De aanvraag gaat over het realiseren van een kleinschalig woningcomplex met vier woningen, hierbij worden 3 extra appartementen gerealiseerd.

Middels een vergunningsaanvraag en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat onderhavig plan van voldoende ruimtelijke kwaliteit is en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Mex architects en Weltevreden – Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven.

Bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning is het belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van onder andere onderstaande uitdagingen. Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor het realiseren van deze 3 extra appartementen aan de Straatweg 137 Breukelen de ruimtelijke procedure verzorgd.

De gemeente Stichtse Vecht zet in op het toevoegen van betaalbare woningen. Dat hoeft niet alleen middels nieuwbouw, maar kan ook door transformaties uit te voeren. Buiten het centrumgebied kunnen voormalige winkel- en kantoorpanden worden getransformeerd naar (betaalbare) woningen. De gemeente Stichtse Vecht heeft in deze actualisatie beleid ten aanzien van het aanbod van middenhuurwoningen opgenomen. De gemeente ambieert een vergroting van 20% van het aanbod middeldure en vrijesectorwoningen. De gevraagde huurprijs voor deze woningen dient echter in verhouding te staan tot de kwaliteit van het aanbod (locatie, woningtype, woonoppervlak, voorzieningen, etc.). Het plangebied ligt in de kern Breukelen. De ontwikkeling omvat zowel bovenwoningen als grondgebonden woningen en draagt zodoende bij aan de ambitie om binnen het middeldure huursegment een divers aanbod te realiseren.  

Het plangebied ligt in het welstandsgebied met een ‘gewoon’ welstandsniveau. De wijzigingen aan het bestaande pand beperken zich tot de wijziging van de voor- en achtergevel. Het pand is geen monument. In de beoogde situatie worden de voorgevel ingericht ten behoeve van een woonfunctie. De roldeur, reclame-uitingen en het vele glas in de pui worden verwijderd en maken plaats voor gevelelementen die passen bij de stijl van de bestaande woning, het zuidelijke deel van de voorgevel. De achtergevel wordt gezien als welstandsluw.

De gemeente Stichtse Vecht wilde voor het aspect ecologie borgen dat de transformatie niet leidt tot de vernietiging van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Alhoewel er bij dit plan geen bouwmassa wordt toegevoegd of wordt verwijderd, worden er wel diverse ingrepen aan de buitenzijde van het pand gedaan. Dit zijn echter geen uitgebreide wijzigingen, uitsluitend wijzigingen in de voor- en achtergevel van de begane grond. De verwachting is niet dat deze wijziging leidt tot verstoring van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Een verkennend ecologisch onderzoek is zodoende aangetoond niet noodzakelijk gebleken, omdat werkzaamheden aan de gevel beperkt blijven tot de begane grond.

Het verkrijgen van een vergunning kan een complex proces zijn, zeker als er sprake is van kritische randvoorwaarden of aanvullende voorwaarden vanwege gebiedspecifiek beleid. Toch is het mogelijk door dit specifiek te verwoorden in de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing en aan te tonen dat een ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Op 15 juni 2023 is de vergunning voor de transformatie van herindeling waarbij 3 extra appartementen worden gerealiseerd in de bestaande gebouw verleend.

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws