1. Nieuws
  2. Omgevingsvergunning Breukelen Gemeente Stichtse Vecht, het realiseren van 3 extra appartementen.

In de wijk Breukelen Noord (CBS) aan Straatweg 137 te Breukelen heeft de gemeente Stichtse Vecht conform beleid een omgevingsvergunning voor herindeling in het bestaande bebouwing verleend. De aanvraag gaat over het realiseren van een kleinschalig woningcomplex met vier woningen, hierbij worden 3 extra appartementen gerealiseerd.

Middels een vergunningsaanvraag en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat onderhavig plan van voldoende ruimtelijke kwaliteit is en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Mex architects en Weltevreden – Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven.

Bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning is het belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van onder andere onderstaande uitdagingen. Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor het realiseren van deze 3 extra appartementen aan de Straatweg 137 Breukelen de ruimtelijke procedure verzorgd.

De gemeente Stichtse Vecht zet in op het toevoegen van betaalbare woningen. Dat hoeft niet alleen middels nieuwbouw, maar kan ook door transformaties uit te voeren. Buiten het centrumgebied kunnen voormalige winkel- en kantoorpanden worden getransformeerd naar (betaalbare) woningen. De gemeente Stichtse Vecht heeft in deze actualisatie beleid ten aanzien van het aanbod van middenhuurwoningen opgenomen. De gemeente ambieert een vergroting van 20% van het aanbod middeldure en vrijesectorwoningen. De gevraagde huurprijs voor deze woningen dient echter in verhouding te staan tot de kwaliteit van het aanbod (locatie, woningtype, woonoppervlak, voorzieningen, etc.). Het plangebied ligt in de kern Breukelen. De ontwikkeling omvat zowel bovenwoningen als grondgebonden woningen en draagt zodoende bij aan de ambitie om binnen het middeldure huursegment een divers aanbod te realiseren.  

Het plangebied ligt in het welstandsgebied met een ‘gewoon’ welstandsniveau. De wijzigingen aan het bestaande pand beperken zich tot de wijziging van de voor- en achtergevel. Het pand is geen monument. In de beoogde situatie worden de voorgevel ingericht ten behoeve van een woonfunctie. De roldeur, reclame-uitingen en het vele glas in de pui worden verwijderd en maken plaats voor gevelelementen die passen bij de stijl van de bestaande woning, het zuidelijke deel van de voorgevel. De achtergevel wordt gezien als welstandsluw.

De gemeente Stichtse Vecht wilde voor het aspect ecologie borgen dat de transformatie niet leidt tot de vernietiging van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Alhoewel er bij dit plan geen bouwmassa wordt toegevoegd of wordt verwijderd, worden er wel diverse ingrepen aan de buitenzijde van het pand gedaan. Dit zijn echter geen uitgebreide wijzigingen, uitsluitend wijzigingen in de voor- en achtergevel van de begane grond. De verwachting is niet dat deze wijziging leidt tot verstoring van beschermde soorten en hun verblijfplaatsen. Een verkennend ecologisch onderzoek is zodoende aangetoond niet noodzakelijk gebleken, omdat werkzaamheden aan de gevel beperkt blijven tot de begane grond.

Het verkrijgen van een vergunning kan een complex proces zijn, zeker als er sprake is van kritische randvoorwaarden of aanvullende voorwaarden vanwege gebiedspecifiek beleid. Toch is het mogelijk door dit specifiek te verwoorden in de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing en aan te tonen dat een ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Op 15 juni 2023 is de vergunning voor de transformatie van herindeling waarbij 3 extra appartementen worden gerealiseerd in de bestaande gebouw verleend.

Nieuws & Projecten

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project betreft de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de herindeling van het bestaande gebouw, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De aanvraag is succesvol gebleken dankzij een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat het plan voldoet aan de vereisten voor goede stedenbouwkundige ordening.

De gemeente Utrecht zal het plan behandelen volgens de kruimelgevallenregeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waardoor een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd. Hoewel het plan niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze regeling vanwege de uitbreiding van de begane grond, heeft de gemeente toch ingestemd vanwege verschillende argumenten, waaronder de solitaire ligging van het gebouw, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door de verhuur van sociale huurwoningen en de invoering van een woon-werkconcept.

Kortom, het verkrijgen van de vergunning was mogelijk dankzij een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing die de conformiteit met stedenbouwkundige planning aantoonde, ondanks enkele uitdagingen vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Een Utrechtse schoonheidssalon op Livingstonelaan 752 kreeg een vergunning om het pandgebruik te wijzigen, van kantoorruimte naar praktijkruimte voor laserbehandelingen en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel het pand oorspronkelijk voor kantoorruimte was bedoeld, had de salon al een goede reputatie in de wijk opgebouwd. De vergunningaanvraag, ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in opdracht van Brecheisen makelaars, werd goedgekeurd op basis van vergelijkbare gebruikstoepassingen in de omgeving en het gemeentelijk beleid om werkgelegenheid in de wijk te stimuleren. Hierdoor kon de salon open blijven.

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

De gemeente De Bilt heeft in reactie op zorgen van agrarische ondernemers onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om meer nevenactiviteiten binnen de agrarische sector toe te staan. Dit onderzoek is ingegeven door de stikstofproblematiek en de behoefte om de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven te behouden. Het belangrijkste probleem is het conflict tussen beperkende bestemmingsplannen en andere regelgeving die de bedrijfsvoering bedreigen. De gemeente heeft een presentatie ontvangen van agrarische ondernemers met mogelijke oplossingen. Het onderzoek richtte zich op vijf hoofdonderwerpen: mestvergisting voor stikstofreductie, energieopwekking, woningbouw, nevenactiviteiten en de geleidelijke beëindiging van agrarische activiteiten. Dit initiatief getuigt van een proactieve benadering van de gemeente De Bilt om landgebruik en economische ontwikkeling op een holistische manier te benaderen, met verwachte grote impact op het buitengebied van de gemeente.

Ander nieuws