1. Nieuws
  2. Buitengebied: transformatie van pannenkoekenhuis naar woonhuis

 

In het buitengebied van Assendelft, om de hoek van de Zaanse Schans, zich sinds 2016 een pannenkoekenhuis met logies. Dit gebied is populair onder zowel toeristen als lokale bewoners vanwege de unieke natuur. Niet voor niets is op enkele tientallen meters het beschermd Natura2000-gebied Polder Westzaan. Er geldt vanzelfsprekend een verstedelijkingsverbod in het gebied, wat inhoudt dat er geen nieuwe bebouwing mag plaatsvinden. Enkel bestaande bebouwing mag omgebouwd worden naar woningen, mits de omgevingsfactoren dat toelaten.

Het plangebied grenst daarnaast dicht aan de zone waarin binnen het Luchthavenbesluit voor Schiphol hoogtebeperkingen zijn vastgelegd. Ook moet er getoetst worden aan de Ke20-contour voor geluid.

De aardkundige en landschappelijke karakteristiek van het gebied is bijzonder. Het verkavelingspatroon van de veenweidepolders is eeuwenlang grotendeels onveranderd gebleven en maakt het landschap met haar geschiedenis zichtbaar. Het gebied is cultuurhistorisch van hoge waarde.

Daarnaast is binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap van de provincie Noord-Holland opgenomen dat het gebied uniek is door de openheid en ruimtebeleving. Er zijn diverse vergezichten door de Veenpolder mogelijk. De openheid is zeer kwetsbaar omdat in het vlakke land bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Doordat de bebouwing zich lager dan de (hoge) kanaaldijk die het Nauermasche Vaart omsluit bevindt, blijven zichtlijnen en het open karakter van het landschap behouden.

Het gebied waar het pannenkoekenhuis zich bevindt is ook onderhevig aan een risicocontour vanwege de nabijgelegen rijksweg en provinciale weg. De Vaartdijk 23 te Assendelft ligt in het invloedsgebied van de route vervoer gevaarlijke stoffen van de N246 en de A8/N8 in Zaanstad. De gemeente moet de gevaren en de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de N246 in kaart brengen en betrekken bij de besluitvorming. Gezien de ‘redelijke’ zelfredzaamheid, de goede bereikbaarheid van de locatie door de hulpdiensten, de adequate bluswatervoorziening in de vorm van open water ter plaatse en de te nemen maatregelen, is geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabel restrisico

Al met al is de transformatie van het pannenkoekenhuis naar een woning in het buitengebied een complexe opgave, maar ook een kans om bij te dragen aan de goede ruimtelijke inrichting zoals we die in het beleid hebben afgesproken, door voldoende rekening te houden met alle omgevingsfactoren.

De transformatie van het pannenkoekenhuis naar een woning in het buitengebied is een complexe opgave. Het biedt echter ook de kans om bij te dragen aan de goede ruimtelijke inrichting, zoals afgesproken in het beleid. Met de vergunningverlening eind februari 2023 is aangetoond dat dit mogelijk is, door rekening te houden met alle omgevingsfactoren.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel over dit ruimtelijke proces vragen of heeft u ook een transformatie of ontwikkeling voor open? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

[Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Zaanstad – O20210229 – 22 februari 2023]

 

Transformatie van pannenkoekenhuis Assendelft naar woonhuis

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws