1. Nieuws
  2. Transformatie naar drie appartementen in centrumgebied De Bilt

In de centrale winkelstraat van De Bilt aan de Hessenweg 102B heeft conform het centrumbeleid een vergunning voor een transformatie verkregen. De aanvraag gaat om de transformatie van de bovenverdieping naar drie appartementen.

Het verkrijgen van een vergunning is in Nederland vaak een complex proces. Het is belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van een aantal uitdagingen.

De gemeente De Bilt wilde borgen dat de openbare ruimte die bij het gebied hoorde aansloot bij de omgeving. Het belangrijkste is de inzet van het deel dat bestemd werd voor parkeren, binnen de bestemming Verkeer en Verblijf en toegang tot zowel de winkel(s) op de begane grond als de woningen. Door een duidelijk inrichtingsplan conform alle CROW-normen te maken is dit ingepast.

Voor de verkeersbewegingen is tevens instemming verleend, omdat de inrit altijd in gebruik is geweest en er voldoende overzicht voor een veilige inrit is. Daarmee is tweede deel van de eisen ingewilligd: geen nadelige invloed op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk als gevolg van deze ontwikkeling.

Deze uitdagingen zijn opgepakt en het gelukt om de vergunning onder voorwaarden te verkrijgen. Dit betekent dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden, voordat de transformatie kan plaatsvinden. Zo moet er bijvoorbeeld een plan opgesteld worden voor de goede geluidsisolatie, zodat er geen overlast ontstaat, tussen de appartementen.

Daarbij is ook voldaan aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsuitoefening de begane grond, als onderdeel van een levendig centrumgebied. De verschillende bedrijfsruimten op de begane grond worden één representatieve winkel.

De vergunning onder voorwaarden is een goede oplossing in dit geval, omdat het de mogelijkheid biedt om de transformatie alsnog te realiseren als is aangetoond dat een goede woon- en leefomgeving als gevolg mogelijk is. Met de juiste voorbereidingen en aanpassingen kan er aan de voorwaarden worden voldaan, waardoor er uiteindelijk drie nieuwe appartementen gerealiseerd kunnen worden, die aan de goede ruimtelijke ordening voldoen en er sprake is van een een goed woon- en leefklimaat.

Kortom, het verkrijgen van een vergunning kan een complex proces zijn, zeker als er sprake is van kritische randvoorwaarden of aanvullende voorwaarden vanwege gebiedspecifiek beleid. Toch is het mogelijk om met de juiste aanpak en voorbereidingen tot een oplossing te komen. Een vergunning onder voorwaarden is daar een goed voorbeeld van.

Op 9 februari 2023 is de vergunning voor de transformatie van een bovenverdieping naar 3 appartementen verleend. In de bezwaartermijn (zes weken na besluit) is geen bezwaar ingediend.

 

Winkelstraat Hessenweg De Bilt en plangebied Hessenweg 102B met cirkel aangegeven

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Ander nieuws