1. Nieuws
  2. Landal Greenparks De Wielsche Dreef: van oude camping tot moderne recreatieoase

De ontwikkelaar 2B Recreatie heeft ruime tijd geleden de Camping Kalverland in Eck en Wiel (gemeente Buren) gekocht. Hierbij is de ambitie geweest om bestaande recreatiecontracten voor enige tijd te behouden, inclusief (door de gemeente gedoogde) bewoning. Deze tijd is gebruikt om de planvorming voor een modern recreatiepark op te zetten en uit te werken. De adviseurs van Weltevreden B.V. hebben op planologisch, procesmatig en juridisch vlak aan dit project geadviseerd en gecoördineerd.

Na het gereed komen van het Masterplan van Van den Berg architecten is begonnen met de noodzakelijke grondwerkzaamheden. Alvorens hieraan kon worden begonnen moest voor een specifiek klein deel van het terrein een bodemsanering door de aanwezigheid van teerhoudend asfalt plaatsvinden. Met de specialistische kennis van AMOS uit Nieuwegein kon dit professioneel doorlopen worden. Dit is in het voorjaar van 2021 afgerond, zodat de nieuwe waterpartijen en watergangen gegraven konden worden. Daarom is een eindkeuring van de grond geweest, waarbij alles in goede milieuhygiënische staat is bevonden.

Gedurende de procedure speelde de onzekerheid over de stikstof ook nog mee; dit was vooral het gevolg van de opeenvolgende wijzigingen van de regelgeving. De bouwfase en gebruiksfase leiden immers niet tot een depositie.

Gelijktijdig is door Weltevreden B.V. een omgevingsdialoog gestart. Hierbij is voor de omwonenden en gemeenteraadsleden een uitleg over de procedurestappen gegeven en toekomstvisie voor het recreatiepark Landal Greenparks De Wielsche Dreef.

In het huidige bestemmingsplan is rekening gehouden met de planvorming voor middelgrote recreatieenheden, tot 150 stuks. Omdat de wensen van bezoekers voor de recreatiepark sinds het bestemmingsplan uit 2013 ook is veranderd is dit nog een ontwikkeling voor voor volgende fase. Zo is er een vraag ontwikkeld naar grotere eenheden: een weekend of week weg met meer personen dan enkel het gezin. Dit moet nog in een volgende fase worden verwezenlijkt.

Ook voor de centrumvoorzieningen Fase 2A en 2B (restaurant, zwembad, nieuwe receptieruimte en speelmogelijkheden) moet de omgevingsvergunning bouwen nog voor worden aangevraagd.

In 2022 is ook de Omgevingsvisie Buren vastgesteld. Hierin zijn mogelijkheden om recreatie uit te breiden en concentreren bij bestaande locaties.

Inmiddels is de omgevingsvergunning bouwen voor de 156 eenheden aangevraagd en is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 156 vakantiewoningen, Kalverlandseweg 3, 4024 BT, in Eck en Wiel (12-10-2022), ODR2208959

Ander nieuws