1. Nieuws
  2. Realistisch ontwikkelen: twee-onder-eenkap en een getransformeerde winkel in Helmond
Voor verouderde bedrijfsbebouwing in woonwijken bestaan vaak diverse ontwikkelplannen. Maar hoe realistisch de plannen zijn, is vooral te toetsen door naar de financiële kaders te kijken. De bedrijfsbebouwing aan de Lucas Gasselstraat 25 te Helmond stond al vele jaren leeg. De gemeente had voor dit hoekkavel in een naoorlogse uitbreidingsbuurt uit de jaren ’60 van Helmond ook al vele plannen van vastgoedavonturiers getoetst. Maar voor al deze plannen was de stedenbouwkundige impact te groot.

Onze opdrachtgever heeft na deze gefaalde plannen het object aangekocht om op te splitsen in drie percelen. Door de bestaande bebouwing een modernisering te geven in plaats van te slopen kon veel kosten worden bespaard. Op de vrijgekomen gesloopte voormalige bedrijfsbebouwing kon vervolgens een tweekapper voor de verkoop worden gerealiseerd. Hiermee kon de gemeente instemmen.

Fase 1 betreft het afwijken van planregels voor wijziging gebruik van de bestaande woning, die voorheen bestond als bedrijfswoning als een onderschikte functie bij detailhandel. Voor deze fase heeft Weltevreden de verplichte ruimtelijke onderbouwing geschreven.

Fase 2 betreft de meer complexe fase.

Het omvat ten eerste de sloop van een deel van de bedrijfsbebouwing. Dit zijn veel van de oude draagmuren en enkelsteensmuren die niet meer in de constructie van de nieuwe woning gebruikt kunnen worden.

Sloop bebouwing Lucas Gasselstraat

Als tweede punt in Fase 2 vindt er op de begane grond en verdieping uitbreiding van van de bestaande woning plaats

Uitbouw Lucas Gasselstraat

Er wordt een afwijking toegepast voor strijdig gebruik van Detailhandel naar Wonen, van toepassing voor het gehele plangebied, dus tevens de achterliggende percelen en bedrijfsbebouwing.

En tot slot het belangrijkste deel: op de plaats van de bedrijfsbebouwing wordt een tweekapper gebouwd gesitueerd op de Van Hoofstraat.

Nieuwbouw Van Hoofstraat Twee-onder-eenkap

Dankzij de nieuwbouw is de ontwikkeling financieel ook vatbaar. Deze nieuwbouw met twee koopwoningen past ook in de structuurvisie van gemeente Helmond voor deze buurt. Er is in de Leonardusbuurt een groot aandeel van sociale huurwoningen. De gemeente wil graag een herstructurering van het bezit, maar is daarvoor afhankelijk van particuliere initiatieven, zie plangebied met rode belijning op onderstaande kaart van de structuurvisie Helmond ingetekend.

Structuurvisie Helmond

Het splitsen van bestaande percelen wordt door gemeente Helmond enkel toegelaten als dit stedenbouwkundig-sociaal-maatschappelijk verantwoord is. Hierop dient het college een uitzondering te maken voor dit initiatief. Dit is vooraf getoetst. Dit betreft een buurt met een zeer eenzijdige opbouw in bevolking en woningvoorraad (overwegend sociale huur). Door koop(nieuwbouw)woningen toe te voegen wordt de samenstelling in de wijk evenwichtiger, komt dit de leefbaarheid ten goede.

De vergunning is inmiddels verleend en er wordt gebouwd en realiseert door onze opdrachtgever.

Ander nieuws