1. Nieuws
  2. Verdichting met zes appartementen in Amersfoorts Soesterkwartier
Aan de doorgaande weg door het Soesterkwartier in Amersfoort is vorige week een vergunning verleend voor een verdichting met zes appartementen met nieuwbouw. Weltevreden is gevraagd door de bouwbegeleidende partij een tweetal onderzoeken aan te leveren voor de onderbouwing van het haalbaarheid van de ontwikkeling aan de Noordewierweg in Amersfoort.

Dit betrof een onderzoek naar de mogelijke stikstofdepositie conform de Wet natuurbescherming en een parkeeronderzoek.

AERIUS-onderbouwing

Het plangebied aan de Noordewierweg, Amersfoort ligt op geruime afstand van de twee dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden Veluwe en Oostelijke Vechtplassen. Deze Natura 2000-gebieden liggen op respectievelijk 19 en 16 km afstand. Door gebruik te maken van de vuistregels van Bureau Waardenburg kon een mogelijke depositie al uitgesloten worden. Voor de volledigheid is een inschatting van de bouwplanning en inzet van materieel gemaakt, vooruitlopend op de wijziging van de regelgeving die per 1 juli 2021 van kracht is geworden.

Op 1 juli trad de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking, samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Voor de bouw en ontwikkeling behelst de wet een grote verandering: voor de tijdelijke gevolgen van door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie is geen natuurvergunning meer nodig. De vrijstelling geldt alleen voor stikstofemissies tijdens de bouwfase (inclusief sloop- en aanlegactiviteiten). Omvang en duur van de bouwactiviteiten zijn irrelevant: de vrijstelling geldt.

Er geldt echter wel een onderzoeks- en meldingsplicht. Dit geldt voor welk materieel ingezet gaat worden, o.a. de uitstootklasse en ouderdom is dan van belang. Deze vrijstelling voor de realisatiefase steunt op de gedachte dat bouwactiviteiten slechts een beperkte bijdrage leveren aan de stikstofdepositie (circa 1,3 procent), de activiteiten steeds op andere locaties plaatsvinden en dat ze tijdelijk van aard zijn.

Uiteraard geldt deze vrijstelling niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase. Die berekening is dus ook uitgevoerd.

Parkeeronderzoek

Het parkeeronderzoek voor de binnenstedelijke verdichting met zes appartementen was noodzakelijk om aan de stedenbouwkundige vereisten te voldoen. Gemeente Amersfoort heeft de mogelijkheid om af te wijken van de parkeernorm opgenomen in de parkeernota. Hiertoe gelden strikte vereisten.

Parkeernormen worden alleen voorschrijvend gehanteerd voor een nieuwbouw- en uitbreidingsontwikkeling en voor een functiewijziging, waar een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of voor het afwijken van het bestemmingsplan afgegeven moet worden.

De ontwikkeling vindt plaats in een gebied waar vergunningsparkeren van toepassing is, specifiek als gebiedstype schil om de binnenstad. Hoewel de parkeernormen voor niet-grondgebonden woningen in Amersfoort ambitieus laag zijn (voor dit gebied 0,6 tot 0,9 parkeerplaatsen voor bewoners per appartement, afhankelijk van de locatie en omvang appartementen), kon bij deze planvorming niet worden voldaan aan deze norm.

Er is op basis daarvan eerst een parkeervraagberekening gemaakt, gesplitst in een bewoners- en bezoekersdeel. Hieruit is de eerste uitkomst van de parkeerbalans gekomen. Vervolgens is er een saldering van de huidige parkeervraag uitgevoerd. In het huidige gebouw zijn reeds drie appartementen, met een parkeervraag die gesaldeerd mag worden met drie van de zes nieuwe appartementen.

Voor bezoekersparkeren kan worden volstaan met een verwijzing naar de vakken van bezoekersparkeren in de omgeving. Deze zijn gesitueerd op minder dan 10 meter afstand van het plangebied. Het is door gemeente Amersfoort gemaakt om voor privé-bezoekers goedkoop te parkeren in deze vakken of parkeergarages, dankzij de Digitale bezoekersregeling middels ParkStart.

Als er niet kan worden voorzien in de mogelijkheid voor voldoende parkeervoorzieningen, zoals in voor deze ontwikkeling het geval is, dan kan op verzoek worden besloten of ontheffing worden verleend van de parkeereis. In dat geval wordt een financiële vergoeding vereist. Die vergoeding is gebaseerd op reële stichtingskosten van de te compenseren parkeerplaatsen, waarbij de omvang, locatie en realisatietermijn bekend dienen te zijn. Ook wordt een parkeerovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente gesloten waarbij de voorwaarden worden vastgelegd.

Dit moet met een parkeerdrukmeting worden getoetst, om het parkeeronderzoek volledig en sluitend te laten zijn. Hierbij wordt er op specifieke meetmomenten naar de parkeerdruk in de omgeving van het plangebied gekeken. Dit betreffen momenten in de ochtend, middag, avond, nacht en weekend. Deze omgeving is gelimiteerd tot binnen de vastgestelde acceptabele loopafstanden met een maximum van 200 meter. De parkeerdruk mag niet boven de 80% komen, ook niet als de ná vergunningverlening.

Uit parkeerdrukmetingen blijkt dat in het omliggende gebied van de ontwikkeling voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is om de kleine toename van parkeervraag op te vangen en de bezetting na toevoegen van de maximale parkeervraag niet in de buurt van de 80%-grens voor een ontheffing met financiële compensatie door de initiatiefnemer.

Besluit gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft op 21 september mede op basis van de door Weltevreden opgestelde onderzoeken besloten om de vergunning voor de verdichting naar zes nieuwbouwappartementen te verlenen. Kenmerk OVR-1030104.

Ander nieuws