1. Nieuws
  2. Splitsing van rijksmonument Trans 5 in Utrecht
Professionele begeleiding door met meerdere processtappen een splitsing van een rijksmonument binnen een beschermd stadsgezicht van de Utrechtse binnenstad mogelijk te maken.

Herontwikkeling van een rijksmonument, waarbij tevens in het interieur monumentale waarden aanwezig zijn, maakt dat het proces om dit om te bouwen in appartementen, een aantal aanvullende processtappen inhoudt.

Trans 5 Utrecht vooraanzicht

Voor onze opdrachtgever, de eigenaar van het rijksmonument Trans 5 in de binnenstad Utrecht, hebben we een vergunning verkregen voor de splitsing en de [interne] verbouwing naar drie appartementen. Trans 5 is een 17e -eeuws diephuis met een zadeldak dat in de 19e eeuw is voorzien van een lijstgevel. Het gaat hierbij om een object dat zich bevindt binnen het Rijksbeschermd stadsgezicht binnenstad en is integraal beschermd als rijksmonument sinds 20 juni 1967 onder nummer 18357.

Dit proces om een vergunning te verkrijgen is in drie stappen gegaan.

Hiertoe is als eerste processtap een concept-aanvraag bij Gemeente Utrecht ingediend. Aandachtspunten met betrekking tot de indeling, monumentale status, bezwaarlijke werkzaamheden of wijzigingen zijn hierbij ter tafel gekomen. In maart 2020 is dit traject ingediend. De gemeente kon ons vlot berichten over de haalbaarheid. Ook konden we op deze manier bespreken welke documentatie nog benodigd was voor de diverse gemeentelijke gremia om tot de volgende stap te komen.

De volgende processtap was de aanvraag voor afwijken van het bestemmingsplan. Door splitsing voortijdig aan te vragen, voor de toetsing van de werkzaamheden, konden we de noodzakelijke bouwtechnische, bouwhistorische, brandveiligheids- en andere oplossingen doorschuiven naar de laatste stap. Op 30 juni 2020 is de vergunning verleend voor de splitsing door middel van afwijking van het bestemmingsplan.

Tot slot zijn de interne bouwkundige en bouwhistorische wijzigingen ter vergunning voorgelegd. De voorgestelde voorzieningen kunnen worden aangebracht met volledig behoud van de aanwezige monumentwaarden. Het plan betreft geen activiteit die betrekking heeft op de in artikel 6.4 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gestelde werkzaamheden. Er was derhalve geen advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk voor de wijziging van dit rijksmonument.

Op 20 april 2021 is een positief advies van de Commissie Welstand en Monumenten uitgebracht. Er is geoordeeld dat het voorgelegde plan leidt tot werkzaamheden die de belangen uit oogpunt van monumentenzorg raken. Er is echter een aanvaardbaar compromis gevonden tussen monumentenbelangen en de bruikbaarheid van het pand. Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld, voor het behoud en bewaren van cultuurhistorische elementen die mogelijk bij het bouwproces naar voren komen.

Omdat het een splitsing in nieuwe wooncompartimenten betreft, heeft er tevens overleg met de veiligheidsregio plaatsgevonden. Voor de brandveiligheid en om vluchtwegen voor alle bewoners te waarborgen moest een technische oplossing worden bedacht, die zonder schade aan het monumentale interieur kon worden aangebracht. Door de juiste personen aan elkaar te koppelen, kon dit proces versneld worden.

Als resultaat is per 21 april 2021 de vergunning voor deze laatste processtap verleend.

Ander nieuws