1. Nieuws
  2. Golfbaan als versterkend element binnen NNN-gebied

De Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik is gelegen in de groene mantel van kern Bunnik. Over het kavel loopt ook de groenstructuur van het NatuurNetwerk Nederland (NNN), met de landschapselementen en natuurbeheerverplichtingen.

Bij de inrichting van de golfbaan zijn reeds enkele natuurinclusieve elementen aanwezig. Het clubhuis is ruimtelijk én architectonisch ingepast in de groene mantel, met een sedumdak waarbij de glooiende daklijn die overgaat in het groen op maaiveldniveau. Ook vindt er voor stukken die geen deel uitmaken van de ‘green’ begrazing plaats door schaapskuddes. De oevers van de Krommerijn, die expliciet onderdeel zijn van de landschapselementen van het NNN-gebied, zijn natuurinclusief ingericht, waarbij dit voor amfibieën als habitat geschikt is.

Om een kader van de gebruiksmogelijkheden te krijgen is de adviseurs van Weltevreden uit Bilthoven de vraagstelling voorgelegd. Dit gaat over het toe te passen langdurig onderhoud en verplichtingen van het natuurbeheersplan. Dit is relevant voor de golfbaan, omdat er continue onderhoud plaatsvindt en de ligging van de banen of spelelementen als water en (zand)bunker verplaatst kunnen worden. Er is geadviseerd om een natuurbeheersplan op te stellen, die samen met de onderhoudsplannen een aansluiting maakt op het NNN-gebied, waarbij de gebruiksmogelijkheden van de primaire functie niet beperkend zijn, maar juist als landschaps- en natuurversterkende waarden worden gezien.

Behalve het natuurkundig kader, zijn er ook een archeologische verplichtingen. Er is de zwaarste beschermingscategorie van toepassing. Ons advies is om in samenwerking met de gemeente nadere archeologische onderzoeken uit te voeren. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat kan worden uitgesloten dat de grond tot op grotere diepte vrij is van nog te beschermen archeologische waarden en bestaat er geen vergunningplicht en de onderzoeksplicht meer voor archeologie, wat het baanbeheer of veranderingen aan de baan zal vergemakkelijken.

Ander nieuws