1. Nieuws
  2. Stikstofberekening bedrijfsbebouwing Sint-Laurensdreef 40 Utrecht
UPDATE: De omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van nieuwe bedrijfsbebouwing voor Sint Laurensdreef 40 Utrecht is verleend. Voor de herontwikkeling met sloop-nieuwbouw van een deel van bedrijfsbebouwing aan de Sint-Laurensdreef 40 te Utrecht [nabij de Autoboulevard in Overvecht] is Weltevreden gevraagd om de noodzakelijke berekeningen en onderbouwing met betrekking tot stikstofdepositie voor de omgevingsvergunning bouwen uit te voeren. Dit is een berekening die middels de vernieuwde AERIUS-calculator versie 2020 wordt uitgevoerd. Om aan de vereisten met betrekking tot de vergunningverlening te voldoen, zal onderbouwd moeten worden dat aan de wettelijke eisen voor stikstofdepositie, veroorzaakt door de activiteiten die samenhangen met dit initiatief. Dit is sinds de uitspraak van de Raad van State de nieuwe (oude) systematiek. Er wordt voor de beoordeling van de stikstofdepositie uitgegaan dat de significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie is relevant geworden na de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof d.d. 29 mei 2019. Hierbij ging het programma uit van de systematiek van een (mogelijke) toekomstige compensatie van stikstof voor kwetsbare Natura 2000-gebieden. De uitspraak heeft de voormalige systematiek en de voorsortering op toekomstige compensatie verworpen. Voor elk project in de omgeving van kwetsbare Natura 2000-gebieden zal per heden een verantwoording onderbouwd met berekening moeten worden gemaakt van de stikstofproductie voortkomend uit de ontwikkeling en moet, indien meetbare depositie boven de 0,01 mol/ha/jaar in kwetsbare gebieden plaatsvindt, compensatie expliciet worden opgenomen binnen de planontwikkeling. Voor activiteiten die eerder zijn toegestaan op grond van de grens-, drempel- of afstandsgrenswaarde zal een toestemmingsbesluit op grond van de Habitatrichtlijn nodig zijn. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de drempelwaarde van stikstofdepositie, zoals was vastgesteld in het PAS (van 0,05 mol/ha/jaar). Het initiatief betreft een binnenplans bouwplan met revitalisering van de huidige bebouwing. Er wordt één eenheid gerealiseerd. Binnen de berekening is opgenomen het amoveren van het object en de bouw in de realisatiefase. Voor het amoveren zijn ook de transportbewegingen voor het afvoeren meegenomen, voor de bouw betreft dit tevens de logistieke berekeningen voor aanvoer van (groot) materieel, materialen en woon-werkverkeer. De leveranciers zijn derhalve ook opgenomen in de berekening. Voor het toekomstig gebruik na realisatie, de zogenoemde gebruiksfase, die 30 tot 75 jaar kan duren, is het woon-werkverkeer voor medewerkers en logistiek verkeer voor de functie berekend. De basis hiervoor volgt uit de verkeersgeneraties conform de daarvoor beschikbare CROW-normen en lokale normen. Omdat het hier reeds bestaande bouw betreft die gesloopt wordt, is dit door middel van een saldering voor het aantal metrages berekend. De relevante Natura2000-gebieden in de wijde omgeving waar de stikstofberekening voor wordt uitgevoerd betreffen onder andere de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden Oostelijke Vechtplassen en Botshol. De Aerius-calculator neemt alle relevante gebieden mee, en is derhalve breder dan enkel bovenstaande gebieden. Met een stikstofdepositie die onder 0,00 mol/ha/jaar blijft, leidt het initiatief niet tot een significant negatief effect voor enig van de stikstofgevoelige gebieden.

Ander nieuws