1. Nieuws
  2. Activiteiten in de bijgebouwen: handhaven of vergunningverlening

In gemeente Soest is in 2019 nieuw Horecabeleid voor het Buitengebied van toepassing geworden. Dit nieuwe beleid moet duidelijkheid verschaffen wat wel en niet mag buiten de kern op het gebied van horeca: in de bossen, polders, duinen en heidegebieden die de gemeente Soest rijk is. Er is onder andere een gelijkstelling van openingstijden en beperking van uitbreidingsmogelijkheden opgenomen, om ‘wildgroei’ van activiteiten in het landelijk gebied enigszins in te perken.

Risico’s van nieuw horecabeleid

Binnen het horecabeleid was het risico dat de locatie van onze opdrachtgever aangeduid zou worden als een kleinschalige locatie. Hier zou het aangemerkt kunnen worden als een congrescentrum, ondanks dat het hier het slechts om activiteiten in bijgebouw van 54 m² ging. Om handhaving voor te zijn is verzocht om dit slechts als een nevenactiviteit binnen de bestemming Wonen te zien, gezien de omvang van de locatie en het feit dat de hoofdbestemming niet wordt geschaad met deze activiteiten.

Legalisering mogelijk via afwijkingsprocedure

Als reactie heeft de gemeente aangegeven dat hiervoor een legalisering mogelijk is. Met een ruimtelijke onderbouwing en opgeleverde visualisatie door de adviseurs van Weltevreden is aangetoond dat in voldoende mate van parkeervoorzieningen op eigen terrein kon worden voorzien, en dat de functie geen onevenredige inbreuk was of overlast veroorzaakte. Hiertoe is analyse inzake de cultuurhistorie en landschap opgenomen en is de publiek- en/of verkeersaantrekkende werking van de functie tegen het licht gehouden.

Dankzij deze ruimtelijke onderbouwing is afwijken van de gebruiksregels binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied mogelijk. Het maximum toegestane gebruik was omschreven als 50 m², maar doordat binnen de Algemene afwijkingsregels was een mogelijkheid om voor alle maten binnen het bestemmingsplan tot 10% af te wijken.

Verjaring voor bijgebouwen

Tijdens deze procedure werd duidelijk dat er ook andere bijgebouwen op het perceel waren gebouwd. Deze vormden tezamen een oppervlakte groter dan de maximaal toegestane aan-/bijgebouwen van 150 m² binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Hierover is in goed overleg getreden met de gemeente, waarbij met bewijsstukken kon aangetoond worden dat één van deze gebouwen reeds sinds 1992 aanwezig was, waardoor een beroep kon worden gedaan op verjaring. Een buitenkeuken met overkappingen is verwijderd, waardoor de maximale oppervlakte onder de 150 m² aan bijgebouwen kwam.

Wordt u ook geconfronteerd met gewijzigde regels of handhaving omtrent uw (neven)activiteiten in uw bijgebouwen en heeft u vragen over uw rechtspositie of de mogelijkheden tot legalisatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs, via info@weltevredenbv.nl of 030 – 2003 211.

Ander nieuws