1. Nieuws
  2. Rapport ‘Stikstof en de bouw’: inventarisatie van de bijdrage aan de bouw gekoppelde activiteiten

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bestuur, Ruimte en Wonen, directie bouwen & energie heeft Weltevreden samen met de experts op het gebied van materialen W/E adviseurs op 20 maart 2020 een quickscan opgeleverd van de bijdrage van emissies tijdens aan de bouw gekoppelde activiteiten.

Aanleiding eerste rapport Commissie-Remkes

De aanleiding van deze quickscan was het eerste rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, ook wel bekend als de Commissie-Remkes. In het rapport ‘Niet alles kan’ van 25 september 2019 gaf het Adviescollege aan dat Nederland scherpe keuzes moet maken om uitstoot van stikstof (NH3, NOx) moet beperken om de depositie ervan in kwetsbare gebieden (Natura 2000) tot een minimum terug te brengen. Eén van de directe consequenties van de uitspraak van de RvS over PAS is dat de voorbereiding van veel bouwprojecten (die immers leiden tot een toename van de stikstofuitstoot) is komen stil te liggen.

Gevraagde inzichten

Om duidelijkheid en inzicht te verkrijgen welke bijdrage de bouw van woningen leverde aan de stikstofemissies (zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase) zijn door middel van de quickscan drie punten opgeleverd:

  1. stikstofemissies die samen (kunnen) hangen met aan projecten in de burger- en utiliteitsbouwsector gerelateerde activiteiten (met onderscheid lokaal effect / effect op achtergrondniveau);
  2. oplossingsrichtingen voor de relevante activiteiten, met daarbij een indicatie van de daarmee te bereiken reductie;
  3. aanbevelingen voor gericht vervolgonderzoek.

Onderzoeksmethodiek

Als eerste stap zijn de ‘activiteiten’ die samenhangen met ‘bouwprojecten’ in beeld gebracht, en is per activiteit kwalitatief beschreven wat de relevantie is voor de stikstofproblematiek (hoofdstuk 2).

Bij de relevante activiteiten is aan de hand van een fictief bouwproject en een eenvoudige modelmatige benadering van de werkelijke situatie een kwantitatief inzicht verkregen in de emissies (hoofdstuk 3). Dit inzicht is naast de voor de bouw gebruikte kengetallen gelegd, zoals in de Aerius-tool. Ook zijn de verbeteroplossingen verkend, waarbij de met de oplossing potentieel te bereiken reductie is ingeschat.

Om effectief en efficiënt in te kunnen grijpen is er inzicht nodig in de mate waarin activiteiten bijdragen aan zowel de verhoging van de landelijke achtergrondconcentraties als aan de depositie in de buurt van een project.

Aandeel in eindrapportage Commissie-Remkes

Weltevreden en W/E adviseurs hebben met deze quickscan enig inzicht is geboden in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Deze keuzes moeten leiden tot een verlaging van de stikstofemissies of -deposities in de buurt van stikstofgevoelige unieke Nederlandse natuur. De inzichten zijn opgenomen in de eindrapportage van het Adviescollege Stikstofproblematiek: ‘Niet alles kan overal’ van 8 juni 2020.

De volledige rapportage Quick scan ‘Stikstof en de bouw’ Inventarisatie van de bijdrage van aan de bouw gekoppelde activiteiten is hier te downloaden (pdf, 1.031 kB).

Ander nieuws