1. Nieuws
  2. Menging van functies in bedrijvigheid en milieuzonering op Molenkamp De Bilt

In opdracht van MENS De Bilt, een maatschappelijke organisatie, hebben wij geadviseerd omtrent de milieuzonering bedrijvigheid voor haar nieuwe locatie op Molenkamp 60.

Voor de goede ruimtelijke ordening is onderbouwing van aspecten nodig die raken aan de wijziging binnen de ruimtelijke ordening die wordt voorgesteld. Dat is in dit geval noodzakelijk voor een omgevingsvergunning strijdig gebruik, om de bestemming Kantoor te wijzigen in Maatschappelijk. Maatschappelijk zonder baliefunctie heeft eenzelfde milieuzonering als een functie binnen de bestemming Kantoor.

Op 30 april 2020 is de verleende beschikking van een omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan van kantoor naar maatschappelijk verleend.

Het is ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit niet wenselijk dat milieugevoelige functies als een woning mengen met milieubelastende functies. In dat kader geldt er een milieuzonering voor het invullen van de ruimte. Elkaar niet verdragende functies kunnen in het bestemmingsplan door middel van zonering niet-wettelijk gelimiteerd worden.

Binnen het bestemmingsplan Hessenweg 2010 mogen voor bestemmingen binnen het plangebied enkel bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten van het bestemmingsplan zich vestigen. Er is een afwijkingsbevoegdheid waar de activiteiten van het bedrijf niet binnen deze Staat van bedrijfsactiviteiten valt als qua aard en invloed op de omgeving gelijk te is stellen is aan een bedrijf uit categorie A en B, geen geluidzonering van toepassing is voor het activiteiten van het bedrijf en er een ondersteunend advies van een deskundige is. Voor herbouw of nieuwe woningen in relatie tot zonering geldt dat er enkel herbouw bestaande (bedrijfs)woningen zijn toegestaan, tenzij ze geen belemmering vormen voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om onder andere meervoudig ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren, door in een gebied functiemenging toe te staan. In het bestemmingsplan Hessenweg 2010 is functiemenging van toepassing. Dit heeft als gevolg dat de richtafstanden uit ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG niet van toepassing is. Er moet in dat geval worden gekeken naar de mate waarin functies naast of boven elkaar kunnen plaatsvinden.

Bij de afweging van de akoestische belangen van een bedrijf die onder het Activiteitenbesluit valt is de situatie anders dan bij een vergunningplichtig bedrijf. Er zijn geen akoestische milieubelangen die als normen in de vergunning zijn vastgelegd. Wanneer blijkt dat een bedrijf of de bedrijven ook na het realiseren van de nieuwe geluidsgevoelige bestemming, zoals woningen, nog aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan of kunnen voldoen, dan wordt het niet in zijn belangen geschaad. Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mag in die situatie veel dichter bij het bedrijf geprojecteerd worden dan het vroegere toetsingspunt (de dichtstbijzijnde bestaande geluidsgevoelige bestemming).

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven op een passende afstand ten opzichte van woningen worden gesitueerd en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bestaande bedrijven worden gepland. Niet ieder bedrijf heeft evenveel invloed op de omgeving.Bedrijven in de categorie 2 kunnen hinder veroorzaken voor de functie wonen. De categorisering 1 geldt voor bedrijven die plaatsvinden waar in hetzelfde object ook wordt gewoond, waarvan derhalve de overlast als beperkt tot minimaal wordt geacht. Bedrijven die behoren tot categorie 1 of 2 worden aanvaardbaar geacht in woongebieden. Voor bedrijven in hogere milieucategorieën is het streven dat deze niet meer in woongebieden gevestigd zijn. In het plangebied zijn nu drie bedrijven aanwezig die behoren tot categorie 3.1, waarvan de gemeente de ambitie heeft deze te stimuleren om te verplaatsen naar bedrijventerreinen.

Heeft u een probleem om de milieuzonering bedrijvigheid te onderbouwen? Voor wonen, of juist voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Ander nieuws