1. Nieuws
  2. Aanpak stikstof: reservering van depositieruimte in Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

Met de Spoedwet aanpak stikstof die in december 2019 (Eerste Kamer) door het parlement is geloodst en de uitwerking daarvan in de ministeriële regeling Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb): spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (Staatscourant), in werking sinds 24 maart 2020, is het nu mogelijk om voor woningbouwprojecten reservering van de depositieruimte aan te vragen. Dit kan als er een volledige natuurvergunning wordt aangevraagd via de provincie of met een omgevingsvergunning bij de gemeente.

Aanvraag depositieruimte

Bij een aanvraag wordt binnen het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) (aanpakstikstof.nl) een reservering gemaakt. De deposities met een significant negatief effect voor stikstofgevoelige Natura2000-gebieden die volgen uit de realisatie en het gebruik na realisatie worden binnen deze regeling ‘weggestreept’ tegen de natuurinvesteringen die in de Noodwet zijn vrijgemaakt.

Juridische houdbaarheid in toekomst

Er zijn echter wel twijfels over de juridische houdbaarheid van deze regeling. Bij de uitspraak inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State van 29 mei 2019 ging de kern over de toepassing van vooruitgeschoven compensatie en investeringen in natuurherstel en natuurbehoud. Daarmee is onder andere geoordeeld dat de reserveringen in PAS niet of onvoldoende tot compensatie van de stikstofdepositie in de daarvoor gevoelige gebieden leidde. Door de negatieve gevolgen voor een gebied wordt de Wet natuurbescherming overtreden.

In dit geval is het andersom: er is door middel van de Noodwet eerst ‘stikstofruimte’ gecreëerd door maatregelen die de depositie verminderen (zoals de verlaging van maximumsnelheid overdag naar 100 km/u per 16 maart 2020) en vervolgens kan een deel van die ruimte (maximaal 70%) worden besteed aan economische ontwikkelingen (MIRT-projecten en woningbouwprojecten). De overige 30% valt toe aan de reductie van stikstof en daarmee aan natuur. Deze maatrelen zijn in lijn met de beantwoording van de prejudiciële vragen die de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het PAS heeft gesteld. Maar hoe de uitwerking daadwerkelijk tot meetbare natuurherstel en natuurbehoud leidt, is nog de vraag waarover waarschijnlijk ook lang gesteggeld gaat worden.

De spoedaanpak is nu van start gegaan en reserveringen voor depositieruimte kunnen worden aangevraagd. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze adviseur Nander van ’t Klooster op stikstof@weltevredenbv.nl of 030 2003 211

Ander nieuws