1. Nieuws
  2. Aerius-berekening nieuwbouw object Meubelboulevard Utrecht

Update 4 april 2020: De omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van nieuwe bebouwing voor Decimalaan 14 en 16 is verleend.

Voor de herontwikkeling met sloop-nieuwbouw van een object aan de Meubelboulevard van Utrecht in Kanaleneiland is Weltevreden gevraagd om de noodzakelijke berekeningen met betrekking tot stikstofdepositie voor de omgevingsvergunning bouwen uit te voeren. Dit is een berekening die middels de Aerius-calculator wordt uitgevoerd.

Om aan de vereisten met betrekking tot de vergunningverlening te voldoen, zal onderbouwd moeten worden dat aan de wettelijke eisen voor stikstofdepositie, veroorzaakt door de activiteiten die samenhangen met dit initiatief. Dit is sinds de uitspraak van de Raad van State de nieuwe (oude) systematiek. Er wordt voor de beoordeling van de stikstofdepositie uitgegaan dat de significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie is relevant geworden na de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof d.d. 29 mei 2019. Hierbij ging het programma uit van de systematiek van een (mogelijke) toekomstige compensatie van stikstof voor kwetsbare Natura 2000-gebieden. De uitspraak heeft de voormalige systematiek en de voorsortering op toekomstige compensatie verworpen.

Voor elk project in de omgeving van kwetsbare Natura 2000-gebieden zal per heden een verantwoording onderbouwd met berekening moeten worden gemaakt van de stikstofproductie voortkomend uit de ontwikkeling en moet, indien meetbare depositie boven de 0,01 mol/ha/jaar in kwetsbare gebieden plaatsvindt, compensatie expliciet worden opgenomen binnen de planontwikkeling. Voor activiteiten die eerder zijn toegestaan op grond van de grens-, drempel- of afstandsgrenswaarde zal een toestemmingsbesluit op grond van de Habitatrichtlijn nodig zijn. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de drempelwaarde van stikstofdepositie, zoals was vastgesteld in het PAS (van 0,05 mol/ha/jaar).

Het initiatief betreft een herontwikkeling met revitalisering van de bebouwing. Er worden meerdere eenheden gerealiseerd. Er is in omgeving van het plangebied geen wonen toegestaan, deze beleidswens is middels het bestemmingsplan ook expliciet gemaakt. Een grootschalige gebiedsontwikkeling naar een woongebied is nog niet aan de orde, omdat er significante plancapaciteit in de omgeving is, met de Merwedekanaalzone is nog in volle gang. Het betreft derhalve een binnenplans bouwplan.

Binnen de berekening is opgenomen het amoveren van het object, inclusief afvoeren, de bouw, inclusief aanvoer van materieel, materialen en woon-werkverkeer in de realisatiefase. Ook leveranciers zijn opgenomen in de berekening.

Voor het toekomstig gebruik na realisatie, het woon-werk verkeer voor medewerkers alsmede en verkeersgeneraties conform de daarvoor beschikbare CROW-normen en lokale normen, is tevens rekening gehouden in de berekening, door middel van een saldering voor het aantal m² die worden toegevoegd.

De relevante Natura2000-gebieden in de omgeving waar de stikstofberekening voor wordt uitgevoerd betreffen onder andere het VR en HR gebied Uiterwaarden Lek, Oosterlijke Vechtplassen en Nieuwkoopse plassen en de Haeck. De Aerius-calculator neemt alle relevante gebieden mee, en is derhalve breder dan bovenstaande opsomming.

Met een stikstofdepositie die onder 0,00 mol/ha/jaar blijft, leidt het initiatief niet tot een significant negatief effect voor enig van de stikstofgevoelige gebieden.

Ander nieuws