1. Nieuws
  2. Principeverzoek herontwikkeling in Leersum

Voor een ontwikkelaar met ambities heeft Weltevreden, na overleg met de gebiedscoördinator gemeente voor de (on)mogelijkheden op de kavels, een principeverzoek ingediend voor herontwikkeling van een tweetal objecten in Leersum, een kern binnen gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Aandachtspunten met betrekking tot de ontwikkeling betreffen de ruimtelijke kwaliteit binnen de plaatselijke lintbebouwing, duurzaamheid en de (nieuwe) Woonvisie van de gemeente.

Ruimtelijke kwaliteit
Er is een gemeentelijk kader met betrekking tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit per kern opgesteld. Voor Leersum is het kenmerkend dat de centrale weg aan weerszijden van de weg wordt geflankeerd door (historische) lintbebouwing. Aan de zuidzijde van de weg is er sprake van uitbreidingswijken uit de jaren ’80 en ’90. Aan de noordzijde zijn veelal vrijstaande huizen, gesitueerd in het groen aan de uitlopers van de Utrechtse heuvelrug. De Rijksstraatweg bevindt zich op het snijvlak van polder en heuvelrug. Om deze reden is het gemeentelijk kader opgesteld. Met het ontwerp is in massa, vormen en inpassing rekening gehouden met deze kaders, maar is tevens de gemeentelijke wens tot verdichting aan de doorgaande weg meegenomen. Door de verdichting kunnen appartementen van een hoge kwaliteit worden gerealiseerd, waarbij het achtergebied tevens is afgeschermd van geluid van de doorgaande weg.

Duurzaamheid
Doordat de gemeente ambitieuzer beleid met betrekking tot duurzaamheid heeft, zijn deze vereisten ook in de planvorming meegenomen. Zo schrijft het beleid onder andere eisen met betrekking tot materiaalgebruik en energie voor.

Woonvisie
In de Woonvisie van gemeente Utrechtse Heuvelrug die in december 2018 is vastgesteld zijn plannen gebonden aan normaantallen met betrekking tot de segmentering voor wonen voor sociaal en middenduur. Dit plan is ingepast binnen deze normen.

Het ontwerp van het schetsplan van de herontwikkelingen is van de hand van Van den Berg architecten.

Ander nieuws