1. Nieuws
  2. Berekening van stikstofdepositie voor PEAK Noorderplassen, Almere

Voor de onderbouwing van de diverse onderdelen de omgevingsvergunning voor bouwen van het project PEAK Noorderplassen te Almere heeft Weltevreden B.V. als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State (zie onder Juridisch kader Stikstofberekening meer) het aspect van de stikstofdepositieberekening verzorgd.

Het project PEAK Noorderplassen is een aanbesteding op kwaliteitscriterium en duurzaamheidscriterium met 70 respectievelijk 30 weging op een schaal van 100. Deze is aanbesteed als ontwikkelkavel aan de Golden Mile in Almere Stad, als onderdeel van de wijk Noorderplassen.

PEAK Noorderplassen is een ontwerp van Marc Koehler Architects, binnen het concept Superlofts, waarbij het projectmanagement door RAUMPLAN wordt verzorgd.

De ontwikkeling omvat 50 appartementen in de vorm van lofts en penthouses, met een oplossing voor parkeren en installaties in een halve verdiepte kelder. Er is sprake van materialen die kunnen worden hergebruikt en een EPC-waarde van 0,00 en een CO2-reductie van 87% ten opzichte van reguliere appartementbouw.

Er is reeds een vigerend bestemmingsplan, Noorderplassen Oost en West, van toepassing (Gemengd), waar deze bebouwing mogelijk is, tot een maximale bouwhoogte van 17 meter. Bij dit bestemmingsplan heeft een toetsing voor de planvorming voor appartementen plaatsgevonden, maar nog niet met de daadwerkelijke emissiebronnen. Deze emissiebronnen, zoals de verkeersgenerende werking voor nieuwbouw en brandstofaangedreven materieel ten behoeve van de bouw.

Juridisch kader Stikstofberekening
Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) dienen activiteiten getoetst te worden om na te gaan of significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten.

Een nieuwe systematiek van beoordeling van de significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie is relevant geworden na de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof d.d. 29 mei 2019. Hierbij ging het programma uit van de systematiek van een (mogelijke) toekomstige compensatie van stikstof voor kwetsbare Natura 2000-gebieden. De uitspraak heeft de voormalige systematiek en de voorsortering op toekomstige compensatie verworpen.

Voor elk project zal per heden een verantwoording onderbouwd met berekening moeten worden gemaakt van de stikstofproductie voortkomend uit de ontwikkeling en moet, indien meetbare depositie boven de 0,01 mol/ha/jaar in kwetsbare gebieden plaatsvindt, compensatie expliciet worden opgenomen binnen de planontwikkeling. Voor activiteiten die eerder zijn toegestaan op grond van de grens-, drempel- of afstandsgrenswaarde zal een toestemmingsbesluit op grond van de Habitatrichtlijn nodig zijn. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de drempelwaarde van stikstofdepositie, zoals was vastgesteld in het PAS (van 0,05 mol/ha/jaar).

Voor de huidige situatie dient uitgegaan te worden van de situatie zoals deze van toepassing was voor 1 juli 2015. Daarmee dient iedere toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuurwaarden, waarvoor binnen Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, te worden uitgelegd als een significant negatief effect, tenzij uit een gebiedsspecifieke, ecologische beoordeling blijkt, dat dit niet het geval is. Deze toetsing van de stikstofberekening vindt plaats door de Provincie Flevoland binnen de Wet natuurbescherming, die sinds 1 januari 2017 van kracht is.

Resultaten emissiebronnen door middel van AERIUS Calculator
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn betreffen: Naardermeer, Oostelijke Vechtplassen, Botshol en ’t Twiske en omgeving. In het rapport van onze adviseurs wordt aangetoond, en ondersteund door de berekeningen in AERIUS, dat de emissies niet leiden tot een stikstofdepositie in deze gebieden van hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.

Ander nieuws