1. Nieuws
  2. Wijziging van deel van activiteiten binnen een bedrijfspand? Gemeente mag aanvullende eisen stellen

Regelmatig krijgt Weltevreden de vraag om opdrachtgevers te adviseren naar aanleiding van de aanvullende eisen die de gemeente als gevolg van een initiatief binnen het omgevingsrecht stelt. Het kan hier gaan om geluid, archeologie, maar in deze casus gaat het om de onderbouwing van nadelige afwikkeling van verkeer en vereisten binnen de parkeernorm naar aanleiding van de wijziging van de activiteit.

Binnen de gemeente Utrecht geldt de Nota Stallen & Parkeren. Een innovatieve beleidsregel die breder naar mobiliteit in de modaliteit en mobiliteitsketen kijkt. Door naar de breedte van initiatieven te kijken en binnen specifieke gebieden andere normen te hanteren, schept de beleidsregel (duidelijke) kaders waar een initiatiefnemer mee verder kan.

Voor de wijziging van activiteiten (of van een deel van de activiteiten) binnen dezelfde bestemming, is door de specifieke functieaanduiding die de gemeente Utrecht binnen haar bestemmingsplannen toepast het noodzakelijk dat die wijziging ook getoetst wordt aan de Nota Stallen & Parkeren. In enkele gevallen volstaat deze toets met de conclusie dat er sprake is van ondergeschikt gebruik ten opzichte van de hoofdfunctie. Maar als de wijziging van de activiteit daadwerkelijke ruimtelijke effecten heeft, doordat de nieuwe functie aantrekkende werking heeft, zal de toetsing onderdeel (moeten) uitmaken van de goede ruimtelijke ordening.

Het ging binnen deze casus om de wijziging van een activiteiten in de vorm van kantoorfunctie naar bijeenkomstfunctie. Onze adviseurs zijn gevraagd aan te tonen dat de ruimtelijke effecten van de aantrekkende functie, in de vorm van verkeersafwikkeling en parkeren, en de reeds aanwezige voorzieningen op eigen perceel én in de omgeving, voldeden aan de gestelde eisen. De adviseurs van Weltevreden hebben de eigenaar van het gebouw geadviseerd over de procedure, vereisten, om de wijziging van de functie naar aanleiding van de wijziging van de activiteiten in gang te kunnen zetten.

Ander nieuws