1. Nieuws
  2. Slopen? Eerst een Quickscan Flora & fauna!

Een bedrijfsgebouw in Leusden, op de Kastanjelaan 7, daterend van begin jaren ’80 zoals vele in Nederland, met enkele latere uitbreidingen en aangebouwde vleugels; er is sprake van twee bouwlagen, alsmede een kelder. Het object wordt omzoomd door groen en bevindt zich aan de rand van een bedrijventerrein. De eigenaar wil het object slopen en herontwikkelen voor een modern kantoor. Voordat de gemeente een sloopvergunning kan afgeven, moet nog worden bezien of plaatselijke flora of fauna geen hinder ondervindt, doordat bijvoorbeeld hun foerageergebied of nestlocatie verstoord wordt.


Gezien leeftijd van het gebouw, is dit object asbestverdacht. Er zijn door een asbestonderzoekbureau destructieve werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van asbestkeuring, die naast de ecologische quickscan noodzakelijk voorafgaand aan de sloop, om een conclusie te kunnen trekken. Dit heeft ten gevolge gehad dat het object tijdelijk niet meer hermetisch afgesloten was. Dit is na de controle weer hermetisch afgesloten middels purschuim.

Tijdens het bureauonderzoek zijn aandachtspunten in de data gevonden, door middel van waarnemingen van soorten flora en fauna op de Rode Lijst en Habitat- en Vogelrichtlijn in de omgeving van het plangebied. Op inspectie tijdens het veldbezoek zijn deze soorten niet waargenomen.


Leegstand is iedereen een doorn in het oog; vanuit het economisch perspectief, maar ook voor de leefbaarheid of representativiteit van een gebied. Een leegstaand object verouderd c.q. verpaupert ook sneller. Dat het object nog grotendeels in gebruik is, scheelt in de risicowaardering die Weltevreden vooraf uitvoert. Hoewel een veldbezoek slechts een momentopname is, kan tijdens het veldbezoek op basis van hypothesen die tijdens het bureauonderzoek zijn opgesteld kritischer worden gekeken naar de mogelijke verstoringen. Dan zal moeten blijken of de activiteiten zoals slopen of de mitigerende maatregelen daadwerkelijk heeft zorgen dat soorten niet verstoord worden.

Ander nieuws